preloder

Serviciul Administrativ – Patrimoniu

Serviciul Administrativ – Patrimoniu reprezintă structura care gestionează activitățile administrativ-patrimoniale la nivelul universității și funcționează în cadrul Direcției Generale Administrative a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Prin natura activităților din sfera proprie de responsabilitate, Serviciul Administrativ – Patrimoniu are incidența atât la nivel local (Primărie, Prefectură, Consiliul Local, Consiliul Județean și organismele subordonate acestora) cât și la nivel central (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Guvernul, Președinția și organismele subordonate acestora).

Activitate

Serviciul Administrativ – Patrimoniu își desfășoară activitatea, în principal, în următoarele direcții:

 1. Identificarea spațiilor temporar disponibile care pot fi închiriate în condițiile legii în vederea obținerii de venituri extrabugetare și efectuarea demersurilor necesare obținerilor aprobărilor pentru închiriere, organizarea licitațiilor și întocmirea lunară a facturilor pentru chirii, sponsorizări și cote parte în cazul contractelor de asociere în participațiune. Înscrierea, pe baza formelor legale, în registrul unic de inventar, a tuturor mijloacelor fixe intrate în patrimoniul universității. În acest sens a fost elaborată „Procedura privind închirierea spaţiilor sau terenurilor temporar disponibile” aprobată prin Decizia Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Aasachi” din Iaşi nr. 679 din 21.04.2010 (fişier pdf); 
 2. Centralizarea propunerilor primite de la facultăți, servicii și departamente privind casarea și declasarea mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și efectuarea, în baza aprobărilor conducerii universității și M.E.C.T. a clasărilor și declasărilor; 
 3. Efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare a imobilelor din patrimoniul universității; 
 4. Întocmirea documentațiilor privind transferul de mijloace fixe și obiecte de mică valoare în interiorul universității și către sau de la alte instituții publice, pe baza solicitărilor de la facultăți, servicii sau departamente și a aprobărilor conducerii universității; 
 5. Coordonarea activității de pază la fiecare facultate din universitate sub aspectul asistenței de specialitate, al instruirii personalului, verificării acestuia, rezolvării situațiilor neprevăzute (absențe nemotivate, întârzieri, concedii medicale de scurtă durată), asigurarea pazei transporturilor de valori monetare, efectuarea instruirilor de specialitate în colaborare cu organele de poliție; 
 6. Efectuarea de către personalul special angajat din subordine a activității de îngrijire și pază a spațiilor utilizate de Administrația Centrală; 
 7. Evidența centralizată a convorbirilor telefonice efectuate prin centralele și posturile directe din cadrul universității; verificarea și avizarea achitării facturilor lunare pentru serviciile de telefonie; propunerea imputării convorbirilor la serviciile cu valoare adăugată; verificarea existenței aprobării de către conducerea universității a convorbirilor internaționale; defalcarea cheltuielilor pe utilizatori și comunicarea lunară către aceștia a evidențelor menționate mai sus; 
 8. Avizarea facturii de salubritate, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza confirmărilor serviciilor și comunicarea lunară a situațiilor către beneficiari; 
 9. Asigurarea funcționării în bune condiții a parcului auto din dotarea universității; 
 10. Asigurarea de către Serviciul Civil de pompieri aflat în subordinea Serviciului Administrativ-Patrimoniu a activității de prevenire și stingere a incendiilor pentru imobilele din patrimoniul universității, cu toate implicațiile ce decurg din aceasta, așa cum se regăsesc ele în sarcinile de serviciu ale șefului serviciului de pompieri civili; 
 11. Gestionarea corespondenței Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași; 
 12. Asigurarea activităților de protocol pentru manifestările desfășurate în Aula universității și Sala Pașilor Pierduți și administrarea imobilului „T”; 
 13. Înregistrarea, inventarierea, păstrarea și casarea documentelor Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale și potrivit Nomenclatorului instituțiilor de învățământ superior și Deciziei Rectorului.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.