preloder

Informații Utile

Înscrieri

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online, urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare, vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

Dosarul de înscriere va conţine:

  • cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F2) – disponibilă online aici. Candidații care se înscriu online vor primi cererea tipărită și completată în momentul în care vin cu dosarul la comisia de înscriere de la facultate. După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la dosar;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
  • certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
  • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
  • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune (lista completă este disponibila aici).

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.