loader image

Achiziții proiect POC CLOUD

Mai jos puteți regăsi achizițiile publice realizate de către TUIASI pentru a implementa cu succes proiectul POC CLOUD cod MySMIS 127998.

Achiziție Servicii organizare conferință finalizare proiect CLOUD – 11.12.2023

Achiziție servicii de audit final al proiectului CLOUD – 29.11.2023

Erată:

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor pana la data de 15.12.2023.
Se poate depune oferta pentru auditarea tehnica si/sau financiara.
Prestatorul care va realiza auditarea tehnica trebuie sa fie inscris in Lista auditorilor IT, listă gestionata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.
Auditorul tehnic va prezenta:
– certificat de înregistrare sau certificat constatator sau statutul organizației din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.
Oferta tehnică pentru auditul tehnic va conține:
a. Informații generale despre ofertant
b. O descriere amănunțită a serviciilor oferite
c. Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.
Informații detaliate se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
d. dovada ca ofertantul face parte din Lista auditorilor IT gestionata de catre ADRe.
Documente minime pentru expertul propus:
– Curriculum vitae – din care să reiasă experiență profesională relevantă;
– declaratie de disponibilitate;
Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica informațiile furnizate în documentele justificative.

Achiziție servicii organizare conferință lansare proiect Cloud, cod MySMIS 124998 – 21.06.2022

Achiziție servicii de publicitate proiect Cloud, cod MySMIS 124998 – 21.06.2022

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.