loader image

Informații generale – doctorat

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

  1. Științe inginerești
  2. Științe exacte

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

  • cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;
  • cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  • Programul de cercetare științifică (anul II si III)

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt profesori sau cercetători științifici gr.I (profesori asociați în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”) care au titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

CONCURSUL DE ADMITERE – se organizează anual, în luna septembrie, conform Hotărîrii Guvernului, astfel:

  1. Prima probă a concursului va consta în examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
  2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața unei comisii formate din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialitățtii respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
Procedura legala de susținere a tezei de doctorat este menționată în actele normative amintite mai sus.

Informații suplimentare primiți trimițând un e-mail la adresa doctorat@tuiasi.ro.

Doctorat european

Evenimente

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.