loader image

Licență / Dosarul de înscriere

Admiterea pentru anul universitar 2023 – 2024 se va desfășura online, cu excepția Facultății de Automatică și Calculatoare și a Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, unde vor fi și probe scrise.

Pe paginile celor două facultăți găsiți mai multe detalii despre aceste probe:

După înscriere, candidatul va transmite în original documentele solicitate către comisia de admitere de la facultatea unde a fost admis.

Dosarul de înscriere online va conţine:

  • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
  • Cartea de identitate – în copie scanată
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
  • Certificatul de naştere, în copie scanată;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
  • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
  • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.