loader image

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) şi-a asumat angajamentul pentru desfăşurarea unor activităţi de nivel calitativ înalt, identificabile prin rezultate concret măsurabile, care se materializează constant în cadrul celor trei domenii de asigurare a calităţii şi anume:

  • Capacitatea instituţională

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată coerent, are un sistem de conducere şi administrare eficient, capabil să-şi adapteze structura în funcţie de evoluţia mediului socio – economic, şi dispune de resursele umane necesare realizării misiunii şi obiectivelor asumate. Universitatea are o bază materială adecvată şi în curs înnoire şi are resurse financiare în continuă creştere care asigură o funcţionare stabilă, de bună calitate, pe termen scurt şi mediu.

  • Eficacitatea educaţională

Organizarea activităţii didactice, începând cu admiterea candidaţilor, continuând cu conceperea, administrarea, finanţarea şi desfăşurarea programelor de studiu şi a programelor de cercetare, selecţia şi promovarea personalului didactic, serviciile asigurate studenţilor, integrarea în spaţiul universitar european şi încheind cu finalizarea studiilor, precum şi organizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice au ca scop permanent obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică în conformitate cu misiunea asumată.

  • Monitorizarea calităţii

Monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor din universitate, sub multiple aspecte, au ca finalitate evaluarea performanţelor, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei, dezvoltarea culturii calităţii, obţinerea atestărilor legale prin evaluare externă şi informarea publicului asupra rezultatelor obţinute.

Oferta educaţională a TUIASI cuprinde doar programe de studii universitare
de licenţă acreditate/autorizate prin Hotărâre de Guvern şi programe de studii universitare de masterat acreditate prin Ordin al Ministrului Educaţiei.

Universitatea a fost supusă procesului de evaluare instituţională externă în perioadele aprilie-iunie 2009, aprilie – iunie 2015, octombrie – decembrie 2021 de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS şi a primit „calificativul grad de încredere ridicat”.

Elementele definitorii în activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)

Rapoarte anuale:

Contact pentru Comisia privind Evaluarea și Asigurarea Calității

tel/fax 0232 21 23 26
calitate@staff.tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.