loader image

Manualul procedurilor

Coduri

Regulamente

Proceduri de sistem

Proceduri operaționale manageriale

Proceduri operaționale pentru procesele de bază

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a Calităţii

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare – Direcția Management și Monitorziare Proiecte

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Proceduri operaţionale pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Proceduri operaţionale pentru departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

Proceduri pentru Prorectoratul Relații internaționale

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Managementul Resurselor

Proceduri operaționale pentru procesele suport

Proceduri operaţionale – Direcţia Economică

Proceduri operaționale – Direcția Resurse Umane

Proceduri operaţionale – Direcţia Servicii Studenţeşti

Proceduri operaţionale – Serviciul Administrativ-Patrimoniu

Proceduri operaționale – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

• Proceduri operaționale – Serviciul Privat pentru Situații de Urgență

Proceduri operaționale – Serviciul Tehnic

Proceduri operaționale – Serviciul de Pază

Ghiduri

Ghiduri pentru procesele de bază

Ghiduri pentru procesele suport

Proceduri operaționale de Audit Public Intern

Coduri

Regulamente

Proceduri de sistem

Proceduri operaționale manageriale

 • Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2024-2029, PO.POM.05, aprobată la data de 15.12.2023, ediția 5, revizia 0.
  • Anexa 1 – Calendarul alegerilor pentru legislatura 2024 – 2029
  • Anexa 2 – Numărul membrilor în consiliile facultăţilor pentru legislatura 2024 – 2029
  • Anexa 3 – Numărul membrilor în Senat pentru legislatura 2024 – 2029
  • Anexa 4 – Numărul Prodecanilor pentru legislatura 2024 – 2029
  • Anexa 5 – Buletin vot Director departament
  • Anexa 5 – Buletin vot Consiliu departament
  • Anexa 5 – Buletin de vot Consiliul facultății, cadre didactice
  • Anexa 5 – Buletin de vot 4A Consiliul facultății, studenți, cicluri de studii
  • Anexa 5 – Buletin vot 4B Consiliul facultății, studenți, cicluri și domenii de studii
  • Anexa 5 – Buletin vot Senat, studenți
  • Anexa 5 – Buletin vot Senat, membri
  • Anexa 5 – Buletin vot Rector
  • Anexa 6 – Proces verbal Director departament
  • Anexa 6 – Proces verbal Consiliu departament
  • Anexa 6 – Proces verbal Consiliul facultății, cadre didactice
  • Anexa 6 – Proces verbal Consiliul facultății, studenți, cicluri de studii
  • Anexa 6 – Proces verbal Consiliul facultății, studenți, cicluri și domenii de studii
  • Anexa 6 – Proces verbal Senat studenți
  • Anexa 6 – Proces verbal Senat membri
  • Anexa 7 – Proces verbal BESV Alegeri Rector
  • Anexa 8 – Proces verbal BEU Alegeri Rector
  • Anexa 9 – Declarație candidatură – model (pentru Rector și Director de departament)
  • Anexa 10 – Declarație pe propria răspundere – model

Proceduri operaționale pentru procesele de bază

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a Calităţii

 • Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea
  posturilor didactice – PO.DID.12
  , aprobată la data de 17.04.2024, ediția
  3, revizia 1
  • PO.DID.12 – A1.1 – Standardele universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată
  • PO.DID.12 – A1.2 – Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de lector universitar/ şef de lucrări
  • PO.DID.12 – A1.3 – Standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de conferenţiar universitar şi de profesor universitar
  • PO.DID.12 – A1.4 – Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de conferenţiar universitar
  • PO.DID.12 – A1.5 – Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de profesor universitar
  • PO.DID.12 – A2.1 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de asistent universitar
  • PO.DID.12 – A2.2 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de lector universitar/ şef de lucrări
  • PO.DID.12 – A2.3 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de conferenţiar universitar
  • PO.DID.12 – A2.4 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de profesor universitar
  • PO.DID.12 – A3 – Modalitatea de calcul a numărului de puncte
  • PO.DID.12 – A4 – Domeniile ştiinţifice arondate panelurilor CNATDCU
  • PO.DID.12 – F1 – Descrierea postului scos la concurs
  • PO.DID.12 – F2 – Opis
  • PO.DID.12 – F3 – Coperta dosarului de concurs
  • PO.DID.12 – F4 – Cererea de înscriere la concurs
  • PO.DID.12 – F5.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de asistent
  • PO.DID.12 – F5.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de şef de lucrări universitar/ lector universitar
  • PO.DID.12 – F5.3.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar
  • PO.DID.12 – F5.3.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar
  • PO.DID.12 – F5.4.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar
  • PO.DID.12 – F5.4.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar
  • PO.DID.12 – F6 – Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate
  • PO.DID.12 – F7 – Lista de lucrări a candidatului
  • PO.DID.12 – F8 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de asistent universitar
  • PO.DID.12 – F9 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de şef de lucrări
  • PO.DID.12 – F10 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de conferenţiar universitar
  • PO.DID.12 – F11 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de profesor universitar
  • PO.DID.12 – F12 – Raport asupra desfășurării concursului
  • PO.DID.12 – F13 – Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind cursurile de formare psihopedagogică

Proceduri operaționale pentru Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare – Direcția Management și Monitorizare Proiecte

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Proceduri operaţionale pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Proceduri operaţionale pentru departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

Proceduri pentru Prorectoratul Relații internaționale

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Managementul Resurselor

 • Procedură operațională privind implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă – PO.PMR.01, aprobat la 30.03.2018, ediția 1, reivizia 0
 • Metodologie privind plata activităţilor didactice în regim de plata cu ora, pentru anul universitar 2023 – 2024, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, aprobată la data de 15.12.2023, ediția 1, revizia 5
  • Anexa nr. 1-PO – Contract individual de muncă pentru activități didactice în regim plata cu ora, pe durată determinată, cu timp parțial de lucru
  • Anexa nr. 1-PO bilingv – Contract individual de muncă pentru activități didactice în regim plata cu ora, pe durată determinată, cu timp parțial de lucru – bilingv română-engleză (numai pentru cetățenii străini)
  • Anexa nr. 2-PO – Act adițional la contractul individual de muncă
  • Anexa nr. 3-PO – Fişa postului didactic rezervat, vacant sau temporar vacant
  • Anexa nr. 4-PO – Contract individual de muncă pentru activitățile membrilor din cadrul comisiilor de susținere a tezelor de doctorat
  • Anexa nr. 4-PO bilingv – Contract individual de muncă pentru activitățile membrilor din cadrul comisiilor de susținere a tezelor de doctorat – bilingv română-engleză (numai pentru cetățenii străini)
  • Anexa nr. 5-PO – Contract individual de muncă pentru activitățile membrilor din cadrul comisiilor de grad didactic I, învățământ preuniversitar
  • Anexa nr. 6-PO – Contract individual de muncă pentru activitățile membrilor din cadrul comisiilor de admitere
  • Anexa nr. 7-PO – Situația posturilor rezervate, vacante sau temporar vacante și modul de acoperire prin plata cu ora, semestrul I/ semestrul II, anul universitar 2023-2024, din care orele fizice de activităţi aplicative (exclusiv, lucrări și proiecte) desfăşurate în condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare conform buletinelor de determinare prin expertizare emise de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
  • Anexa nr. 8a-PO – Fișa de pontaj pentru luna_anul_ privind Situația posturilor rezervate, vacante sau temporar vacante și modul de acoperire prin plata cu ora (conform Capitolul II), din finanțarea de bază sau venituri. Fișa de pontaj se va întocmi distinct pentru personalul didactic titular angajat, respectiv pentru personalul didactic asociat angajat, în ordinea alfabetică a acestuia, din care orele fizice de activităţi aplicative desfăşurate în condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare conform buletinelor de determinare prin expertizare emise de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
  • Anexa nr. 8b-PO – Fișa de pontaj pentru activitățile desfășurate în cadrul comisiei de susţinere a tezei de doctorat
  • Anexa nr. 8c-PO – Fișa de pontaj pentru activitățile desfășurate în cadrul comisiei de susținere grad didactic I, preuniversitar
  • Anexa nr. 8d-PO – Fișa de pontaj pentru activitățile desfășurate în cadrul comisiei de admitere
  • Anexa nr. 9-PO – Declarația pe proprie răspundere a personalului didactic asociat ca excepţie de la prevederile OG 16_2022, la solicitarea Direcţiei Resurse Umane – Serviciul normare, administrare şi managementul salarizării – Compartiment normare si managementul salarizārii, doar în situaţia în care venitul salarial brut din luna de referinţă este mai mic decât salariul minim brut pe ţară
  • Anexa nr. 10-PO – Declaraţie lunară personal didactic asociat privind realizarea venitului din salarii de la mai mulţi angajatori peste nivelul salariului minim brut pe ţară conform prevederilor OG nr. 16/2022, la solicitarea Direcţiei Resurse Umane – Serviciul normare, administrare şi managementul salarizării – Compartiment normare si managementul salarizārii, doar în situaţia în care venitul salarial brut din luna de referinţă este mai mic decât salariul minim brut pe ţară
 • Procedură privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor individuale ale posturilor pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic titular, angajat în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cod PO.DRU.07, aprobat la data de 24.02.2023, ediția 1, revizia 1

Proceduri operaționale pentru procesele suport

Proceduri operaţionale – Direcţia Economică

Proceduri operaționale – Direcția Resurse Umane

Proceduri operaţionale – Direcţia Servicii Studenţeşti

Proceduri operaţionale – Serviciul Administrativ-Patrimoniu

Proceduri operaționale – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

 • Procedură pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – PO.SIPPSU.01, aprobat la data de 12.04.2019, ediția 1, revizia 0
  • Anexa 1 – Flux supraveghere
  • Anexa 2 – Adresă de solicitare
  • Anexa 3 – Fișă de identificare a factorilor de risc
  • Anexa 4 – Dosar medical
  • Anexa 5 – Fișă aptitudine
  • Anexa 6 – Adresă planificare examen medical
 • Procedura privind supravegherea instalaţiilor/ echipamentelor şi a personalului deservent ce intră sub incidenţa ISCIR, de către RSVTI – TUIASI.POS.21, aprobat la data de 14.06.2016, ediția 1, revizia 0
 • Procedura privind implementarea Legii antifumat nr. 15/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 – TUIASI.POS.23, aprobat la data de 14.06.2016, ediția 1, revizia 0
 • Serviciul intern de prevenire, protecție și situații de urgență – IP-SIPPSU – instrucțiuni aprobate pe 14.06.2016
  • Instrucţiuni proprii privind pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă IP-SSM 01
  • Instrucţiuni proprii privind comunicarea şi măsuri de prim ajutor în caz de accident IP-SSM 02
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri organizatorice pentru protecţia angajaţilor care lucrează în microclimat cald sau rece sau la temperaturi extreme IP-SSM 03
  • Instrucţiuni proprii privind acordarea echipamentului individual de protecţie (eip) IP-SSM 04
  • Instrucţiuni proprii privind autorizarea internă a electricienilor din punct de vedere al cerinţelor de securitate în muncă IP-SSM 05
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru exploatare, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale IP-SSM 06
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor în instalaţiile de utilizare a energiei electrice în medii normale de către personalul delegat IP-SSM 07
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de transporturi rutiere, întretinerea si repararea autovehiculelor, siguranţa circulaţiei IP-SSM 08
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare IP-SSM 09
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la înălţime IP-SSM 10
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind transportul, manipularea şi depozitarea materialelor prin purtare şi cu mijloace nemecanizate IP-SSM 11
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind prelucrările prin aşchiere IP-SSM 12
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor de zidărie IP-SSM 13
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la instalaţiile sanitare IP-SSM 14
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri de securitatea muncii în cantină IP-SSM 15
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă la utilizarea uneltelor de mână IP-SSM 16
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă IP-SSM 17
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate in laboratoarele de analize chimice IP-SSM 18
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile desfăşurate în atelierul rotaprint IP-SSM 19
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie IP-SSM 20
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor didactice IP-SSM 21
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind sudarea şi tăierea metalelor IP-SSM 22
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru depozitarea, transportul şi utilizarea tuburilor (buteliilor) conţinând gaze lichefiate, comprimate sau dizolvate IP-SSM 23
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de prelucrare a lemnului (atelier tâmplărie) IP-SSM 25
  • Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru exploatarea centralelor termice IP-SSM 26
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru desfăşurarea activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi IP-SSM 27
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de portar, paznic, şef formaţie pază IP-SSM 28
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor de efectuare a curăţeniei cu personal propriu IP-SSM 29
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de birou IP-SSM 30
  • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în săli de cursuri, aule, amfiteatre, biblioteci, arhive IP-SSM 31

Proceduri operaționale – Serviciul Privat pentru Situații de Urgență

Proceduri operaționale – Serviciul Tehnic

 • Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile – PO.TEH.01, aprobat la data de 08.06.2018, ediția 2, revizia 0

Proceduri operaționale – Serviciul de Pază

 • Procedura de aplicare a consemnului general și particular al posturilor de pază din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – PO.PAZA.01, aprobat la data de 14.02.2019

Ghiduri

Ghiduri pentru procesele de bază

Ghiduri pentru procesele suport

 • Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice – UTI.GHID.S.01, ediția 1, revizia 0

Proceduri operaționale de Audit Public Intern

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.