loader image

Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal este organizat și funcționează în baza Hotărârii Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. 121 din 13.05.2022, privind aprobarea înființării Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal în subordinea directă a rectorului universității și a Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal – Cod REG.44.

Misiunea Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal este asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale studenților, angajaților și a altor persoane ale căror date sunt prelucrate de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), în calitate de operator de date cu caracter personal.

Principalul obiectiv este asigurarea implementării măsurilor de securitate și de gestionare corespunzătoare pentru a preveni utilizarea neautorizată a acestor date sau încălcarea securității datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 și a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu Carta universității, regulamentele și actele administrative proprii ale TUIASI.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Pentru respectarea articolului 37(7) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, TUIASI publică datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer):

  • Ș.l.dr.ing. Cătălin Mironeanu – actual DPO al TUIASI numit prin Hotărârea Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. 285 din 22.10.2021
  • Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
  • Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 67, et. 2, camera 213
  • Loc. Iași, Cod 700050, Jud. Iași
  • Telefon: +40.232.701.274
  • E-mail: cpdcp@groups.tuiasi.ro

În situația în care considerați că prelucrarea datelor de către operatorul TUIASI se face cu încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita drepturile prin următoarele modalități: trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67, et. 2, camera 213, în atenția Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal; prin mesaj transmis la adresa de e-mail dpo@tuiasi.ro sau sunând la numărul de telefon +40.232.701.274. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon: +40.318.059.211, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.