loader image

Acte de studii

IMPORTANT! Accesul la sediu se realizează în condiții speciale.

Vă informăm că în perioada 22 – 26 aprilie 2022, Secretariatul Rectoratului – Biroul Acte de studii şi CSUD nu vor avea program de lucru cu publicul şi, în consecinţă, în această perioadă nu se vor elibera acte de studii.

Vă informăm că începând cu data de 25.10.2021, în conformitate cu prevederile art.12 alin. 4 din H.G. nr. 1130/22.10.2021, toate persoanele programate în vederea eliberării actelor de studii au obligația de a face dovada:

 • vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • aflarea în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Solicitanții care nu pot îndeplini cerințele prevăzute de lege au posibilitatea de a mandata (prin procură notarială/împuternicire avocațială) o altă persoană pentru a le reprezenta interesele, sub rezerva respectării prevederilor legale susmenționate de către persoana împuternicită.

Program de funcționare cu programare prealabilă

Începând cu data 27 septembrie 2021, activitatea de lucru cu publicul se va desfășura doar cu programare prealabilă pe email, confirmată de către membrii Biroului Acte de Studii.

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • Programările se fac la adresa de e-mail diplomas@tuiasi.ro, de luni până vineri;
 • Mesajul dumneavoastră trebuie să conțină următoarele informații:
  • Numele complet din certificatul de naștere;
  • Tipul actului de studii pe care doriți să îl eliberăm (diplomă, certificat, foaie matricolă, situație școlară, programă analitică, adeverință pentru publicarea pierderii diplomei în Monitorul Oficial, adeverință de autenticitate pentru vizarea actelor la CNRED, duplicat al Diplomei, duplicat al foii matricole/supliment la diplomă etc.), alte solicitări (transmitere copii documente în străinătate ș.a);
  • Numărul de acte solicitate a fi eliberate;
  • Facultatea, sesiunea susținerii examenului de finalizare a studiilor (luna și anul);
  • Ziua pentru care doriți programarea.
 • După preluarea mesajului, vom verifica disponibilitatea datei solicitate și vă vom trimite un email de confirmare cu ziua și ora programării dumneavoastră.

Program cu publicul:  Luni – Vineri, orele 11:00-13:30

În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la Biroul Acte de Studii vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecţie, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane. Persoanele programate se vor adresa în prealabil portarului pentru obținerea unui ecuson de acces în clădirea Rectoratului.

Condiţii pentru eliberarea actelor de studii

Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole precum şi suplimentele la diplomă sunt acte de studii cu regim special şi se eliberează titularilor.

Actele necesare pentru eliberarea diplomelor sunt:

 1. diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă de la facultatea absolvită care să ateste faptul că absolventul/a şi-a întocmit fişa de lichidare;
 2. buletin / carte de identitate sau paşaport (în original);
 3. fotocopie certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite);
 4. procura notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul pentru identificare.
 5. două fotografii tip 3/ 4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică mată, ale titularului.

ATENȚIE! Nu se aplică pe diplome şi certificate fotografii necorespunzătoare.

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii

 • cerere adresată rectorului universităţii în care se solicită eliberarea duplicatului;
 • declaraţia titularului la Notariat, în care sunt specificate toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Monitorul Oficial al României, în original, unde apare publicat anunţul;
 • certificatul de naştere fotocopie legalizată / certificatul de căsătorie (după caz);
 • două fotografii tip 3/ 4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică, ale titularului.

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii, titularul acestora se prezintă la Secretariat Rectorat – Acte de studii cu următoarele documente:

 1. cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate;
 2. actele de studii (diplomele şi anexele acestora) pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice – doar copie xerox a adeverinţei nominale).
 3. Taxa este de 70 RON şi se achită la Casieria Universităţii.

Modelul de cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate se poate descărca aici.

Vizarea actelor de studii în vederea recunoaşterii în străinătate este de competenţa Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Citiţi aici procedura de vizare.”

Tipuri de acte de studii

 • diploma de licenţă pentru absolvenţii Ciclului I – studii universitare de licenţă (4 ani – zi, 5 ani – seral);
 • diploma de inginer pentru absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată (5 ani – zi, 6 ani – seral);
 • diploma de arhitect pentru absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată (6 ani – zi);
 • diploma de absolvire pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată (3 ani – zi);
 • diploma de master pentru absolvenţii Ciclului II – studii universitare de masterat;
 • diploma de master;
 • diploma de studii aprofundate;
 • certificat de absolvire a studiilor universitare de lungă durată pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de diplomă;
 • certificat de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de absolvire;
 • certificate de acordare a gradelor didactice;
 • certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare – cursurile pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă sau de lungă durată;
 • diploma de studii postuniversitare de specializare – studiile pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată;
 • diploma de conversie profesională;
 • foaia matricolă – ca ANEXA la diplome, certificate;
 • suplimentul la diplomă, ca ANEXĂ la diplomele de licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate. Suplimentul la diplomă este eliberat, automat şi gratuit tuturor absolvenţilor după absolvire, şi este redactat bilingv (în limbile română şi engleză) începând cu absolvenţii promoţiei 2006.

Vizualizaţi un model completat de Supliment la diplomă pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă aici şi un model completat de Supliment la diplomă pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat aici.

Formulare

 • cerere de eliberare a duplicatelor actelor de studii; Descarcă formularul aici.
 • cerere de eliberare a foii matricole; Descarcă formularul aici.
 • cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă; Descarcă formularul aici.

Taxe acte de studii

 • Întocmire duplicat act de studii (diplomă/certificat/supliment/foaie matricolă): 100 lei per act
 • Eliberare, în regim de urgență, a unui act de studii: 150 lei
 • Transmitere prin poștă, într-un plic sigilat, a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de studii, însoțită de copii ale acestuia: 150 lei per plic
 • Întocmire dosar și transmitere către CNRED, în vederea vizării, a actelor de studii și a anexelor acestora: 70 lei

Taxele aferente operațiunilor sus-menționate se pot achita la Casieria Universității sau online, pe portalul de taxe al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: https://taxe.tuiasi.ro/


Contact:

Adresa: Secretariat RECTORAT – ACTE DE STUDII, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, et. 2, camera C226

Tel: +40 232 702 544      Fax: +40 232 211 667

E-mail: diplomas@tuiasi.ro

Program pentru eliberarea actelor de studii: LUNI – VINERI: 11.00 – 13.30

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.