loader image

Acte de studii

Vă informăm că în perioada 2-27 august 2021, Secretariatul Rectoratului – Acte de studii şi CSUD nu vor avea program de lucru cu publicul şi, în consecinţă, în această perioadă nu se vor elibera acte de studii.

Condiţii pentru eliberarea actelor de studii

Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole precum şi suplimentele la diplomă sunt acte de studii cu regim special şi se eliberează titularilor.

Actele necesare pentru eliberarea diplomelor sunt:

 1. diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă de la facultatea absolvită care să ateste faptul că absolventul/a şi-a întocmit fişa de lichidare;
 2. buletin / carte de identitate sau paşaport (în original);
 3. fotocopie certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite);
 4. procura notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul pentru identificare.
 5. două fotografii tip 3/ 4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică mată, ale titularului.

ATENȚIE! Nu se aplică pe diplome şi certificate fotografii necorespunzătoare.

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii

 • cerere adresată rectorului universităţii în care se solicită eliberarea duplicatului;
 • declaraţia titularului la Notariat, în care sunt specificate toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Monitorul Oficial al României, în original, unde apare publicat anunţul;
 • certificatul de naştere fotocopie legalizată / certificatul de căsătorie (după caz);
 • două fotografii tip 3/ 4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică, ale titularului.

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii, titularul acestora se prezintă la Secretariat Rectorat – Acte de studii cu următoarele documente:

 1. cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate;
 2. actele de studii (diplomele şi anexele acestora) pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice – doar copie xerox a adeverinţei nominale).
 3. Taxa este de 70 RON şi se achită la Casieria Universităţii.

Modelul de cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate se poate descărca aici.

Vizarea actelor de studii în vederea recunoaşterii în străinătate este de competenţa Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Citiţi aici procedura de vizare.”

Tipuri de acte de studii

 • diploma de licenţă pentru absolvenţii Ciclului I – studii universitare de licenţă (4 ani – zi, 5 ani – seral);
 • diploma de inginer pentru absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată (5 ani – zi, 6 ani – seral);
 • diploma de arhitect pentru absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată (6 ani – zi);
 • diploma de absolvire pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată (3 ani – zi);
 • diploma de master pentru absolvenţii Ciclului II – studii universitare de masterat;
 • diploma de master;
 • diploma de studii aprofundate;
 • certificat de absolvire a studiilor universitare de lungă durată pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de diplomă;
 • certificat de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de absolvire;
 • certificate de acordare a gradelor didactice;
 • certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare – cursurile pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă sau de lungă durată;
 • diploma de studii postuniversitare de specializare – studiile pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată;
 • diploma de conversie profesională;
 • foaia matricolă – ca ANEXA la diplome, certificate;
 • suplimentul la diplomă, ca ANEXĂ la diplomele de licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate. Suplimentul la diplomă este eliberat, automat şi gratuit tuturor absolvenţilor după absolvire, şi este redactat bilingv (în limbile română şi engleză) începând cu absolvenţii promoţiei 2006.

Vizualizaţi un model completat de Supliment la diplomă pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă aici şi un model completat de Supliment la diplomă pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat aici.

Formulare

 • cerere de eliberare a duplicatelor actelor de studii; Descarcă formularul aici.
 • cerere de eliberare a foii matricole; Descarcă formularul aici.
 • cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă; Descarcă formularul aici.

Contact:

Adresa: Secretariat RECTORAT – ACTE DE STUDII, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, et. 2, camera C226

Tel: +40 232 702 544      Fax: +40 232 211 667

E-mail: diplomas@tuiasi.ro

Program pentru eliberarea actelor de studii: LUNI – VINERI: 11.00 – 13.30

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.