loader image

Documentele Universității

Documentele Universității

Pe această pagină găsiți toate documentele relevante care reglementează activitatea studenților, profesorilor, a cercetătorilor și a personalului administrativ de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Acestea sunt structurate pe capitole în funcție de tipul de informații: cele cu caracter general, cele privind asigurarea calității, etica, reprezentarea și alegerile la nivelul universității, activitatea didactică, cea cu studenții și cea administrativă, cercetarea științifică, relațiile internaționale, informații financiare și diverse buletine informative.

Astfel, pe paginile următoare puteți găsi:

  • documentele administrative cu caracter general legate de activitatea Politehnicii ieșene, precum actul de înființare, Carta Universității, planuri strategice, regulamente interne, de organizare și de funcționare, cât și rapoartele anuale întocmite de rector cu privire la starea universității;

Informații cu caracter general despre Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

  • cum funcționează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, metodologiile de evaluare a cadrelor didactice de către structurile de de management și de către studenți, dar și ghiduri de elaborare a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii univeristare de licență și de master;

Informații privind asigurarea calității

  • ce prevede Codul de etică şi deontologie profesională universitară și cum funcționează Comisiei de etică universitară;

Informații privind etica în TUIASI

  • care este Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității pentru legislatura 2012-2016, cum și când se organizează alegerile în universitate și cine are drept de vot, cât și informații despre protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Informații privind reprezentarea și alegerile in cadrul TUIASI

  • cum se organizează studiile de licență, master și doctorat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, incluzând informații despre planuri de învățământ, examinarea și notarea studenților, proceduri cu privire la inițierea programelor noi de studii și aprobarea lor, informații despre organizarea și desfășurarea admiterii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și despre continuarea activității cadrelor didactice după atingerea vârstei de pensionare;

Informații privind activitatea didactică

  • care este procedura de angajare a personalului didactic și de cercetare asociat, cum se acordă titlurile de Doctor Honoris Causa, inforamții despre editarea și tipărirea de cărți, materiale didactice și științifice la Editura POLITEHNIUM a TUIASI, cât și despre valorificarea rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare – inovare obținute în baza derulării unor contracte finanțate din fonduri publice;

Informații privind activitatea de cercetare științifică

  • regulamente cu privire la organizarea mobilităților de studiu „outgoing” și „incoming” pentru studenți, cadre didactice și cu privire la recunoașterea sau echivalarea stagiilor de practică sau de studiu pentru studenții care pleacă să studieze cu mobilități Erasmus+;

Informații privind activitatea de relații internaționale

  • Codul drepturilor și obligațiilor studenților din universitate, regulamentele de organizare și funcționare a Direcției Servicii Studențești, a Cantinei din Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”, procedura privind organizarea programului de voluntariat și cea privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de licență și master de la TUIASI, procedura pentru repartiția și cazarea studenților în Campusul „Tudor Vladimirescu”, cât și tarifele de cazare în căminele universității;

Informații privind activitatea cu studenții

  • care este procedura de închirere a spațiilor / terenurilor temporar disponibile ale universității și cum funcționează Serviciul Administrativ-Patrimoniu;

Informații privind activitatea de administrație

  • care au fost bugetele de venituri și cheltuieli din ultimii ani ale universității și alte informații financiare conexe

Informații financiare

Buletine informative

Informații de interes

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.