loader image

CSCIM – Comisia Sistemului de Control Intern / Monitorizare

Sistemul de control intern managerial – SCIM  ȋn cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

În baza Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conform cadrului legal de organizare şi de funcţionare cât şi a standardelor de control intern managerial, rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a dispus măsurile de control necesare pentru:

 • A. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial – SCIM
 • B. Actualizarea registrelor de riscuri.
 • C. Identificarea funcţiilor sensibile.

A. Implementarea SCIM

Pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologică a implementării SCIM, Rectorul universităţii a decis constituirea unei structuri numite Comisia de monitorizare

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor din linia întâi a structurii organizatorice (prorectorate, facultăţi şi direcţii), este coordonată de un preşedinte (cu funcţie de conducere) și îşi desfăşoară activitatea în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare.

Comisia de monitorizare:  

 • coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor, la care se ataşează indicatorii de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
 • prioritizează riscurile semnificative care pot afecta realizarea obiectivelor propuse;
 • stabileşte anual limitele de toleranţă la risc şi le supune aprobării conducerii;
 • analizează şi avizează procedurile formalizate ce urmează a fi aprobate;
 • analizează informarea (redactată de secretarul Comisiei de monitorizare) privind monitorizarea performanţelor universităţii, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor; supune spre aprobare informarea;
 • analizează informarea privind procesul de gestionare a riscurilor elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor (EGR), pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor; supune spre aprobare informarea.
 • Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial.  

B. Managementul riscurilor

 Managementul riscurilor este un proces realizat de către conducerea universitatii şi personalul structurilor  organizatorice prin intermediul Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) care îşi desfăşoara activitatea în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare a EGR  şi constă în:

 1. identificarea riscurilor asociate obiectivelor specifice şi activităţilor la nivelul compartimentelor;
 2. evaluarea riscurilor (probabilitate, impact şi expunere la risc = produsul cuantificarilor valorice, de la 1 la 5, dintre probabilitate şi impact);
 3. stabilirea toleranţei la risc este determinată de cele patru scale valorice în care se poate  încadra expunerea la risc (tolerare – valori de 1, 2, 3, 4; tolerare ridicată – valori de 5, 6, 8; tolerare scăzută –  valori de 9, 10, 12; intolerare – valori de 15, 16, 20, 25);  
 4. strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor – controlul riscurilor (răspunsul la risc –acceptare, supraveghere, evitare/ tratare, tratare/ transfer); elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control care se aprobă de Rectorul universitătii;
 5. revizuirea şi raportarea anuală riscurilor.

C. Identificarea funcţiilor sensibile

Funcţiile sensibile sunt acele funcţii care prezintă un risc semnificativ în raport cu atingerea obiectivelor.

Președintele Comisiei  de monitorizare dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora.

Analiza funcţiilor potential sensibile se realizează prin atribuirea fiecărei funcţii analizate a unei valori a expunerii de risc, pentru fiecare factor de risc:

 • accesul la resurse materiale;
 • accesul la resurse financiare;
 • accesul la resurse informaţionale;
 • decizii exclusive pe care trebuie să le ia;
 • atribuţii exclusive acordate;
 • responsabilităti exclusive atribuite;
 • implicare in desfasurarea procesului de achizitii publice.

Universitatea, ca și alte institutii de ȋnvăţământ, datorită modului colectiv de aprobare a deciziilor luate, nu identifică și nu declară existenţa unor funcţii sensibile și expuse la corupţie.

În această situaţie, universitatea implementează ȋn mod obligatoriu, activități de control suplimentare pe fluxul procesului respectiv, astfel ȋncat efectele asupra activităţilor desfășurate să fie minime.

Raportul asupra SCIM 2016
Raportul asupra SCIM 2017
Raportul asupra SCIM 2018
Raportul asupra SCIM 2019
Raportul asupra SCIM 2020
Raportul asupra SCIM 2021
Raportul asupra SCIM 2022
Raportul asupra SCIM 2023
Registrul riscurilor 2019
Registrul riscurilor 2021
Registrul riscurilor 2022
Registrul riscurilor 2023
Registrul riscurilor 2024

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.