loader image

Misiunea Universităţii

Misiunea Universității

Învăţământul superior este o componentă fără de care sistemul educațional ar fi lipsit de consistență și rezistență la schimbările politice, economice și sociale. El joacă un rol major în deschiderea unor noi orizonturi indivizilor angrenați într-un demers formativ, dar și celor din afara lui, prin oferirea de modele ale dezvoltării temeinice și consistente.

Într-o lume a transformărilor, de la instituţiile de învăţământ superior se aşteaptă să creeze standarde și repere în societate și să susțină formarea unor profesioniști și a unor caractere care să vegheze asupra lor. Universitatea, ca instituţie de învăţământ superior trebuie să prevadă, să anticipeze și să reacționeze la schimbările care se produc pe mai multe dimensiuni sociale. Aceasta trebuie să găsească acel echilibru dintre alinierea la noile paradigme și păstrarea misiunii sale primordiale. Astfel, în prezent, rolul universităţii este de a crea un sistem coerent, dar flexibil, care să genereze cunoaștere și să permită integrarea ei funcțională în structurile sociale.   

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Instituția este receptivă la integrarea valorilor sistemului european atât în educaţie cât şi în cercetare, fiind conştientă de dimensiunea îndatoririlor ce-i revin la nivel naţional şi internaţional. Sub aceste auspicii, instituția își propune să modernizeze oferta curriculară, astfel încît să se racordeze la schemele de mobilitate şi la programele integrate de studiu din spațiul european. Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Universitatea dispune de resursele de inteligenţă şi creativitate, precum şi de competenţa necesară îndeplinirii misiunii complexe în generarea, diseminarea şi punerea în aplicare a  rezultatelor demersurilor ştiinţifice. Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din

Europa. În consecință, obiectivele planului strategic reprezintă ambiția comunităţii de a se distinge în competiția de pe plan naţional şi internaţional pentru generarea unei structuri solide și coerente de standarde și valori educaționale universale.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale.

Misiune

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –,  precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi îşi asumă, în conformitate cu misiunea şi obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi de cultură. Printre prerogativele acesteia se numără:

– rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin intermediul unui sistem de studiu format din trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat – şi un modul postuniversitar de învățare continuă și cercetare. La fiecare nivel, universitatea își propune să stimuleze gândirea critică şi creativitatea, pentru a asigura absolvenților şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii. În acelaşi timp, instituția se adresează tuturor membrilor societăți, în vederea instruirii permanente a acestora, în acord cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;

– desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Asociate activității didactice, reprezintă componente inseparabile ale procesul formativ și sunt menite să faciliteze progresul tehnologic, economic, social și cultural în sensul adaptării comandamentelor unei societăți informaționale.

Universitatea se bazează pentru îndeplinirea misiunii sale pe următoarele practici și valori:

  • selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică;
  • crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare profesională şi culturală;
  • încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în alte universităţi din țară și din străinătate pentru documentare, schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune. În acest sens, Universitatea va pune în aplicare politici generale de echivalare a studiilor şi titlurilor academice, realizînd convergența dintre standardele bazate pe tradiția istorică a instituției și cele existente la nivel internațional;
  • crearea unor parteneriate de colaborare cu reprezentanți ai mediului economic, profesional și de afaceri şi cu institute de cercetare pentru a contribui la pregătirea studenţilor în concordanţă cu cerinţele și ofertele existente pe piață.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.