loader image

Instrucțiuni pentru desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

3. SCOP

Scopul procedurii este de proiectare, organizare, conducere și desfășurare a activității didactice în universitate în anul universitar 2020-2021, în contextul pandemiei de COVID-19.

Procedura a fost concepută în conformitate cu prevederile legale pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcționării universității în condiții de siguranță în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului COVID-19. Se va acorda atenție deosebită evitării situațiilor de stigmatizare a studenților / cursanților și a personalului potențial expuși la virus. Implementarea măsurilor recomandate în procedură nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora. Purtarea obligatorie a măștii pentru studenți/cursanți, precum şi pentru întregul personal al universității, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei, separarea şi limitarea contactului între studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite, neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor/cursanţilor, a cadrelor didactice şi a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie.

4. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru desfășurarea activității didactice, în perioada instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi/ sau naţional prin acte normative emise de autorităţile competente, în conformitate cu hotărârile Senatului Universitar.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

a. Legea Educației Naționale nr.1/2011 (modificată şi republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

b. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

c. Decretul Prezidenţial 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

d. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

e. Ordinul 4020/ 7.04.2020 al Ministrului Educației şi Cercetăriipublicat în M.O. al României 299/9.04.2020;

f. Referatul PDAC nr. 6851/ 18.03.2020 cu privire la modul de desfășurare a activităților didactice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași pe perioada instituirii stării de urgență;

g. Referatul PDAC nr. 8452/ 13.04 2020 în completarea Referatului nr. 6851/ 18.03.2020 cu privire la modul de desfășurare a activităților didactice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași pe perioada instituirii stării de urgență;

h. Referatul nr. 8450/ 14.04.2020, privind modul de desfășurare a activităților didactice în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, pe perioada instituirii stării de urgență, cu referire directă la art. III, alin. (2) din Ordinul MEC 4020/2020 publicat în M.O. al României 299/9.04.2020;

i. Referatul Rectorului nr. 8834/ 28.04.2020, cu privire privind desfăşurarea activităţilor didactice şi a celor din Campusul “Tudor Vladimirescu”.

j. Metodologie privind desfășurarea activității didactice în regim on-line, aprobată de Senatul TUIASI la 4.05.2020.

k. Legea nr. 136/ 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

l. O.M. nr. 5487/ 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

m. Ordin nr. 5.545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

n. Decizia Rectorului nr. 1764/ 16.09.2020, Privind aplicarea la nivelul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași a măsurilor prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/ 310.08.2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

6. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE în anul universitar 2020-2021

(1) În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 227 din 9 septembrie, de aprobare a propunerii Consiliului de Administrație cu privire la felul în care se vor desfășura în anul univ. 2020-2021 activitățile didactice, în contextul pandemiei COVID-19, structura generală a anului universitar va fi următoarea:

(2) Cursurile se vor desfășura în regim online, indiferent de arondarea semestrială a acestora;

(3) Biroul Consiliului Facultății, împreună cu titularii de disciplină, vor stabili modalitatea de desfășurare a aplicațiilor (laboratoarelor), seminariilor și proiectelor (online și/ sau onsite).

7. Resurse informatice care pot fi utilizate la activitățile desfășurate online:

(1) Legatura cu studentii va fi realizată numai prin intermediul platformelor digitale ale universității (Microsoft Teams, Google Meet, Moodle), utilizând conturile instituționale de tip academic.tuiasi.ro, staff.tuiasi.ro, student.tuiasi.ro, guest.tuiasi.ro;

(2) Transmiterea informațiilor de conectare către studenții universității va fi efectuată prin intermediul secretariatelor facultăților, utilizând grupurile de email instituționale;

(3) Adresele de email ale grupelor de studii vor fi comunicate de către Direcția Informatizare și Comunicații Digitale către fiecare facultate în parte și mai departe de facultăți către cadrele didactice;

(4) Materialele care trebuie distribuite studenților, vor fi transmise de către cadrele didactice, prin intermediul platformei Moodle sau direct prin e-mail, către grupele cărora li se adresează aceste materiale. De asemenea, se pot folosi, adițional, și următoarele căi de comunicare cu studenții: e-mail; Skype, Zoom, Webex, Youtube, Google Classroom etc.

8. Reguli generale pentru desfășurarea activităților didactice onsite în context pandemic:

 • Igienă riguroasă a mâinilor;
 • Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în universitate;
 • Purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi/ cursanţi, cât şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei;
 • Limitarea contactului dintre studenţii/ cursanţii din formaţii de studiu diferite.
 • Evitarea schimbării sălii unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii/ cursanţii aceleiaşi formaţii de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activităţii);
 • Asigurarea unei distanţări fizice între studenţi/ cursanţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;
 • În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student/ cursant îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul prezenţei în sală;
 • Informarea permanentă a personalului şi studenţilor/ cursanţilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2;
 • Necesitatea izolării la domiciliu a studenţilor/ cursanţilor, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la student/ cursant, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei, respectiv la un coleg din cadrul formaţiei de studiu sau cadru didactic/ membru al personalului cu care acesta a interacţionat fizic.

9. Organizarea spaţiilor de acces în universitate pentru asigurarea distanţării fizice

(1) Se vor stabili căi de acces separate de intrare și de ieșire din clădire. Organizarea circuitelor în interiorul universității se face prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul

universității şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.).

(2) Vor fi limitate întâlnirile între studenţi din grupe/ serii/ ani diferiți, prin stabilirea unor zone de aşteptare, înainte de intrarea în spații care au fost ocupate de alți studenți, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.

(3) La intrarea în universitate şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare sală de seminar/ laborator vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

(4) La intrarea în universitate şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie.

(5) Uşile de acces în sălile în care se desfășoară activități didactice vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor studenţilor.

10. Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice

Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi, ceea ce implică următoarele:

(1) Eliminarea mobilierului care nu este necesar si/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;

(2) Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi de numărul de studenţii dintr-o formaţie de studiu;

(3) Amplasarea se va face astfel încât studenţii să nu stea faţă în faţă;

(4) Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studentul va putea schimba formaţia de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între studenţii din formaţiile de studiu diferite va fi evitat;

(5) Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ;

(6) Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea studenţilor/cursanţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, la începutul şi la finalul zilei,apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute la fiecare oră.

(7) Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mascăatât în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituţiei de învăţământ superior.

(8) Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior.

11. Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice

(1) Orarul va trebui să respecte următoarele condiționări:

 • Spațiile pentru desfășurarea activităților onsite trebuie să asigurare o distanţare fizică între studenţi/ cursanţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;
 • Evitarea schimbării sălii unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii/ cursanţii aceleiaşi formaţii de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activităţii). Se va avea în vedere inclusiv desfășurarea unor activități didactice în regim modular;
 • În situația în care încărcarea laboratoarelor nu permite accesul studenților cu respectarea distanței fizice de 1 m, grupele se vor împărți în subgrupe, fiecare subgrupă urmând să efectueze, alternativ, lucrările de laborator în regim onsite/online. De asemenea, se poate avea în vedere, în vederea modularizării desfășurării orelor, împărțirea lucrărilor de laborator în două, o ora pentru aspectele teoretice și o oră pentru efectuarea experimentelor;
 • În cazul în care studenții schimbă sala, va trebui prevăzut un interval de minimum 20-60 de minute pentru aerisirea și dezinfectarea sălii înainte de sosirea grupei/ subgrupei următoare.

12. Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor:

 • Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice onsite vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil, și vor fi menționate în orar;
 • Va fi evitată crearea de grupuri de studenţi/cursanţi din formaţii de studiu diferite, pentru activități de informare, instruire etc.;
 • Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice;
 • Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).

13. Organizarea activităţilor sportive:

 • Se recomandă desfăşurarea activităţilor sportive în spaţii deschise sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, după un program stabilit şi monitorizat de către cadrul didactic;
 • Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi studenţii (sau manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
 • Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată;
 • Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
 • La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;
 • Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport după fiecare activitate didactică cu o formaţie de studiu.

14. Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate

 • Desfăşurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se organizează conform reglementărilor specifice, iar desfăşurarea practicii pedagogice se organizează conform reglementărilor specifice din învăţământ;
 • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi studenţi și vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
 • Vor fi organizate activităţi individuale pentru a se evita schimbul de materiale;
 • Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
 • Atunci când grupe diferite de studenţi se succedă în laboratoare/spaţii de desfăşurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care studenţii intră în contact, după fiecare formaţie de studii;
 • Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
 • La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele şi echipamentele de lucru utilizate de studenţi/cursanţi.

15. Măsuri de protecţie la nivel individual

Mesaje importante:

 • Spălaţi-vă des pe mâini!
 • Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
 • Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
 • Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
 • Nu vă strângeţi în braţe!
 • Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
 • Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul universității!

a)Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii/cursanţii, cadrele didactice şi celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

 • imediat după intrarea în universitate şi înainte de a intra în sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate;
 • înainte şi după masă;
 • înainte şi după utilizarea toaletei;
 • după tuse sau strănut;
 • ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măştii de protecţie

 • Este obligatorie purtarea de către toţi studenţii/cursanţii şi de către întreg personalul universității a măştii de protecţie în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate, în spaţiile secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/altor compartimente funcţionale din cadrul universității, în timpul deplasării în universitate şi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior);
 • Atunci când nu este asigurată distanţa de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi este obligatorie purtarea de către toţi studenţii/cursanţii a măştii de protecţie în timpul pauzelor în aer liber, precum şi în spaţiile aglomerate;
 • Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!

16. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi/cursanţi privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical al universității sau responsabilul desemnat de către conducerea instituţiei de învăţământ superior în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

17. Instruiri periodice ale studenţilor/cursanţilor:

(1) În prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe săptămână studenţii/cursanţii care urmează cursuri on-site vor fi instruiţi de către personalul desemnat/cadrele didactice responsabile de an/ grupă în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2;

(2) Tipuri de mesaje:

 • Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun;
 • Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
 • Purtaţi corect masca de protecţie.

AŞA DA:

 • Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;
 • Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;
 • Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;
 • Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior;
 • Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;
 • Acoperă nasul, gura şi bărbia;
 • Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale;
 • Evită să atingi masca;
 • Scoate masca apucând-o de barete;
 • Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi;
 • După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac;
 • Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.

AŞA NU:

 • Nu folosi o mască ruptă sau umedă;
 • Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;
 • Nu purta o mască prea largă;
 • Nu atinge partea din faţă a măştii;
 • Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii;
 • Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane;
 • Nu refolosi masca;
 • Nu schimba masca cu altă persoană;
 • Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate;
 • Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată;
 • Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind șervețele/lavete/produse biocide;
 • Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome, precum: febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală;
 • Discutați cu profesorii dacă aveţi întrebări sau nelămuriri.

În universitate (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.

18. Comunicarea de instrucţiuni:

Studentul are obligaţia de a anunţa instituţia de învăţământ superior cu privire la absenţa sa, în următoarele situaţii:

 • prezintă simptome specifice;
 • a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 • este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

19. Măsuri pentru studenţi/cursanţi, cadre didactice şi alte categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior, aflaţi în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi:

 • Personalul didactic și studenții, care fac parte din grupele de vârstă cu risc și/ sau având afecțiuni cronice și/ sau dizabilități, vor putea efectua activitățile didactice exclusiv online, urmând ca facultățile să identifice soluții pentru asigurarea procesului educațional online pentru aceste categorii de persoane; Categoriile de persoane menționate anterior vor prezenta următoarele documente:
  • Cerere adresată conducerii universității, avizată de conducerea facultății;
  • Avizul medicului de medicina muncii, din cadrul universității, de a nu se prezenta fizic la activitățile didactice;
  • Solicitările vor fi depuse la secretariatul facultății, ddin care fac parte, utmând ca facultățile să le transmită, centralizat, la registratura universității;
 • Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în instituţia de învăţământ superior cu avizul medicului de medicina muncii;
 • Studenţii/Cursanţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru aceştia, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului sau în condiţii de siguranţă sporite.
 • Studenţii/Cursanţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior vor putea fi consiliați de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;
 • Studenţii/Cursanţii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate transmite şi celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior. Pentru cei care nu pot reveni la activităţile didactice, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior vor căuta să identifice soluţii pentru asigurarea procesului educaţional on-line;
 • Studenţii/Cursanţii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

20. Protocol de triaj

(1) Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Triajul zilnic:

Este important ca:

 • studenţii/cursanţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să participe la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate;
 • întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor/cursanţilor, cadrelor didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare.

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi/cursanţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate.

Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate în ziua respectivă:

 • cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;
 • cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 • cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

Studenţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în universitate în ziua respectivă:

 • când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;
 • dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul dintre membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator;
 • cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit).

În cazul în care studenții nu se pot prezenta la ore, aceștia vor recupera activitățile didactice, cu acordul titularului de disciplină.

În cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.

Revenirea în colectivitate a studenţilor/cursanţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul/cursantul o va preda secretariatului la prima activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la nivelul persoanei desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea universității.

21. Promovarea în anii superiori:

(1) Se acceptă promovarea în anul superior al studiilor de licenţăşi masterat cu minimum 30 K.

22. Fișele disciplinelor

(1) Cu aprobarea Directorului de Departament, se vor modifica fișele de disciplină, în sensul adaptării acestora la modalitatea de desfășurare a activității didactice (online sau onsite)

23. Modul de desfășurare a examenelorîn sesiune

(1) Examenele se vor desfășura în regim on-line, pentru acei ani care desfășoară activități didactice online în semestrul respectiv, precum si pentru disciplinele desfășurate integral online, chiar dacă studenții au un program onsite în semestrul respectiv;

(2) Modul de desfășurare a examenelor on-line va fi hotărât de către titularul de disciplină;

(3) Pentru activitățile didactice desfășurate în regim on-site, examenele se vor desfășura on-site sau on-line, la decizia titularului de disciplină, cu aprobarea Directorului de Departament.

24. Contracte de studii

(1) La începutul anului universitar studenții care desfășoară activități onsite în semestrul I vor semna fizic contractul de studii;

(2) Studenții care desfășoară activități online în semestrul I vor intra în contact virtual cu responsabilul de an și vor semna contractul de studii, pe care îl trimite, apoi, scanat sau fotografiat. Acest document original va fi depus la secretariatul facultății, la începutul semestrului II;

(3) Contractele de studii vor cuprinde un articol dedicat obligativității respectării de către studenți a prevederilor respectivelor instrucțiuni.

25. RESPONSABILITĂŢI

25.1. Consiliul de Administrație al universităţii:

 • aprobă procedura;
 • aprobă reviziile procedurii.

25.2. Rectorul universităţii:

 • impune aplicarea procedurii.

25.3. Prorectoratul Didactic și de Asigurare a Calității:

 • iniţiază / revizuieşte procedura;
 • verifică procedura;
 • avizează procedura.

25.4. Responsabilul de proces:

 • întocmeşte, difuzează, modifică, retrage procedura.

25.5. Decanii, directorii de departamente, studenţii şi cursanţii:

 • aplică şi respectă procedura;
 • după caz, difuzează procedura în cadrul compartimentului;
 • după caz, organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.

26. ÎNREGISTRĂRI

26.1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.