loader image

„REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2” DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL cod MySMIS 120773

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 5525/15.05.2020, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate organism intermediar, pentru implementarea proiectului „REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2” DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL, cod SMIS 120773, axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, operațiunea „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității infrastructurii Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectorului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS 1 – Creșterea numărului de participanți la procesul de educație prin îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite studenților.

2. OS 2 – Adaptarea infrastructurii instituției de învățământ superior la standardele de calitate europene prin intermediul lucrărilor de reabilitare.

Data de începere proiect: 18.12.2015

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2023

Valoarea totală a proiectului este de 3.445.319,31 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.428.092,71 lei, din care 2.928.521,42 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 499.571,29 lei din bugetul naţional.

Contribuția universității este de 226.574,50 lei.

Investiția propusă prin proiect va avea rolul de a crea mediul propice pentru derularea în condiții optime a activității didactice în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași. Lucrările propuse prin documentația tehnică duc la creșterea participării la procesul de educație a studenților, respectiv la creșterea nivelului de calitate a pregătirii populației active.

Impactul acestei investiții va viza creșterea calității infrastructurii existente, utilizată de către studenții și cadrele didactice care frecventează cursurile universității. Investiția are ca scop principal îmbunătățirea infrastructurii pentru a oferi condiții optime de studiu tuturor participanților la procesul educațional, dar are și un rol de promovare a ofertei și valorilor educaționale și științifice ale universității pentru creșterea atractivității sale, a vizibilității naționale și internaționale. Totodată, se va viza creșterea rolului universității noastre în mediul economic și social.

Rezultatele proiectului:

1. Valori la începutul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1100

Din care: 700 fete, 400 băieți, 0 persoane cu dizabilități, 320 persoane aparținând categoriilor dezavantajate

2. Valori estimate la finalul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1142

Din care: 725 fete, 417 băieți, 0 persoane cu dizabilități, 325 persoane aparținând categoriilor dezavantajate

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Pentru informații detaliate despre Programul Operațional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitați www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.