loader image

Licență / Candidaţi de Etnie Rromă

Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rromă a fost repartizat pentru anul 2020/2021 un singur loc subvenţionat de la buget.

Mod de înscriere:

Înscrierea candidaţilor se face online, pe platforma universității.

Dosarul de concurs:

  • cerere de înscriere disponibilă pe platfoma online;
  • copie scanată, față-verso, după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
  • copie scanată certificat de naştere;
  • dacă este cazul, copie scanată după acte doveditoare ale schimbării numelui, în original și în copie (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • adeverinţă medicală scanată;
  • copie scanată după adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
  • copie scanată, față-verso, după diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • 2 fotografii color, 3 x 4 cm. (la momentul confirmării locului, nu la înscrierea online)

Candidaţii vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia rromă şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie rromă făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul de licenţă la care candidează şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înştiinţare a facultăţii cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaţilor de etnie rromă.

Candidatul de etnie rromă prezintă dosarul de înscriere, împreună cu adresa de înştiintare eliberată de Comisia de admitere pe universitate, la Comisia de admitere pe facultate, respectând perioada de înscriere şi metodologia de admitere de la facultatea respectivă.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rromă este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rromă este mai mare decât numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaţilor care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris. Departajarea se face în funcţie de media examenului de bacalaureat, iar clasificarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universităţii.

Rezultatul admiterii se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăţilor la care s-au înscris candidaţii.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.