loader image

Universitatea Tehnică a finalizat proiectul european PRACTIC, în care 330 de studenți au luat contact cu piața muncii prin stagii de practică

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Stagii de PRACTICă performante pentru studenţii Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» Iaşi – PRACTIC”, POCU/626/6/13/130661, cod SMIS 130661 – POCU/626/6/13/131181.

generica

Descarcă de aici comunicatul de presă în versiune PDF.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în parteneriat cu Asociaţia DANKE Iaşi, anunță finalizarea proiectului „Stagii de PRACTICă performante pentru studenţii Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi – PRACTIC”, POCU/626/6/13/130661, cod SMIS 130661, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod Apel POCU/626/6/13, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Facilitarea trecerii de la educaţie la muncă pentru 330 de studenţi care absolvă învăţământul superior în România, în perioada 2020 – 2022, prin consolidarea sistemului de educaţie şi formare profesională şi a calităţii acestora, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, de la 23.09.2020 până la 22.09.2022.

Valoarea proiectului: 4.751.182,54 lei, din care 4.679.411,90 lei valoare nerambursabilă:

 • Solicitant: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – 3.588.531,63 lei, din care 3.516.760,99 lei valoare nerambursabilă, respectiv 71.770,64 lei contribuție proprie.
 • Partener: Asociaţia DANKE Iaşi, cu expertiză în management de proiecte, evaluare de proiecte, consultanţă în afaceri, realizare de planuri de afaceri şi formare profesională – 1.162.650,91 lei.

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de lider, și Asociaţia DANKE, în calitate de partener.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Facilitarea accesului grupului ţintă la informaţie şi servicii specializate de orientare şi consiliere profesională, inclusiv prin aplicarea de instrumente specifice (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini) utile pentru consilierea carierei, pentru 330 de studenţi, în perioada 2020 – 2022, în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

2. Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între universitate, întreprinderi și alte instituții, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă (330 contracte/ parteneriate pentru fiecare student), în perioada 2020-2022;

3. Facilitarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică în întreprinderile partenere, pentru 330 de studenți, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii, în perioada 2020-2022;

4. Facilitarea schimbului de date între Universitate şi angajatori, în perioada 2020 – 2022.

Rezultate finale în urma implementării proiectului sunt:

Activitatea 1.1

 • 1 echipă de proiect permanent funcțională – contracte muncă, fișe de post, rapoarte activitate, pontaje;
 • 12 întâlniri de analiză – minute, procese-verbale;
 • 24 rapoarte lunare/fişe pontaj generale proiect;
 • 24 întâlniri de analiză /on-line – minute, print-screen-uri;
 • 9 rapoarte aferente cererilor de rambursare;
 • 6 cereri de prefinanțare;
 • 1 pagină web a proiectului;
 • 1 program de practică realizat;
 • 1 metodologie de practică realizată.

Activitatea 1.2

 • 2 evenimente specifice (de lansare și de închidere a proiectului);
 • 2 comunicate de presă;
 • 20 afișe generale de promovare a proiectului;
 • 2 bannere de promovare generală a proiectului;
 • 1 set de achiziții pentru management;
 • 1 plan de achiziții – actualizat periodic.

Activitatea 2.1

 • 1 metodologie privind selecția și recrutarea grupului țintă;
 • 343 de studenți recrutați în cadrul proiectului;
 • 343 de dosare de recrutare.

Activitatea 3.1

 • 19 campanii de informare și conștientizare a importanței consilierii și orientării profesionale;
 • 19 liste de prezență semnate;
 • 343 de studenți informați;
 • 343 de formulare de înregistrare a studenților;
 • 343 de seturi de chestionare aplicate studenților;
 • 224 de planuri de carieră personalizate pe student;
 • 320 de rapoarte psiho-profesionale;
 • 17 grupe de consiliere de grup realizate;
 • 319 de studenți consiliați individual și de grup.

Activitatea 3.2

 • 332 de studenți instruiți pentru dobândirea de competențe transversale în cadrul a 20 sesiuni de instruire, în grupe de câte 20-35 participanți;
 • câte 2 zile cu 2 sesiuni de lucru derulate (inclusiv materiale suport seminarii instruire);
 • 14 seturi de materiale pentru pregătire/instruire;
 • 1 metodologie de acordare a premiilor pentru activitatea de consiliere ateliere dezvoltare competenţe de employability;
 • 113 premii de employability.

Activitatea 3.3

 • 530 de studenți participanți la cele trei teme de workshop-uri (unii studenţi au participat la mai multe workshop-uri);
 • 11 sesiuni de lucru derulate (inclusiv materiale suport seminarii instruire);
 • 11 liste de prezență;
 • 11 seturi de materiale pentru pregătire.

Activitatea 4.1

 • 1 mediu on-line creat și funcțional;
 • 86 de firme contactate;
 • 1 baza de date creată.

Activitatea 4.2

 • 26 de întâlniri pentru semnarea de acorduri;
 • 10 acorduri de colaborare reactualizate;
 • 16 acorduri de colaborare cu firme noi;
 • participarea la un târg de job-uri;
 • 2 întâlniri cu profesori și angajatori;
 • 1 pachet de competențe transversale.

Activitatea 5.1

 • 13 serii de curs de competențe antreprenoriale realizate;
 • 323 de participanți la cursul de competențe antreprenoriale;
 • 12 întreprinderi simulate înființate;
 • 8 sesiuni de mentorat realizate;
 • 226 de studenți participanți la sesiunile de mentorat și tutoriat;
 • 1 metodologie de acordare a premiilor pentru participanții la activitatea de mentorat și tutoriat în antreprenoriat;
 • 114 premii de mentorat acordate.

Activitatea 5.2

 • 1 campanie de informare generală formată din 10 evenimente;
 • 485 de studenți participanți la evenimente (unii studenţi au participat la mai multe evenimente);
 • 10 sesiuni de lucru și exemple de bune practici privind aplicabilitatea și promovarea temelor secundare și orizontale ale programului în rândul reprezentanților întreprinderilor simulate.

Activitatea 6.1

 • 343 de studenți repartizați pe stagii de practică;
 • 1 metodologie pentru premierea studenților participanți la stagiile de practică;
 • 79 de premii pentru stagii de practică.

Activitatea 6.2

 • dotarea cu echipamente și dotări specializate pentru cele 10 facultăți participante în proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe detalii despre proiect:
Manager proiect: Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin
email: practic@tuiasi.ro
telefon: 0232 702 517
fax: 0232 212 326
adresa: Iași, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T – clădirea Rectorat, parter, Registratura
www.practic.tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.