loader image

Procedura de cazare pentru studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2012-2013)

De că să citiți această procedură? Pentru că e nevoie să cunoașteți modul de repartizare a locurilor și etapele de cazare parcurse în vederea cazării studenților în căminele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

În acest an, 2012-2013, cazarea studenților se va desfășura în perioada 24-28 septembrie. Așadar, pentru a beneficia de o desfășurare cât mai eficientă, trebuie să urmați 2 etape și să aveți toate documentele necesare.

Prima etapă – la FACULTATE

Fiecare student trebuie să se prezinte la facultate, conform programului, pentru a primi repartiția (numărul căminului, al camerei în care va fi cazat pe parcursul anului și încadrarea financiară – subvenţionat, gratuit sau nesubvenţionat).

În cadrul acestei etape, veți prezenta comisiei de cazare următoarele:

 • carte de identitate/pașaport în original;
 • cerere tip de cazare (pentru necăsătoriţi respectiv pentru căsătoriţi) /* se găsesc la comisie şi se completează în ziua de cazare, mai jos se poate găsi un model al acestei cereri;
 • carnet de student (nu este necesar pentru studenţii care sunt în anul I );

Cazuri speciale:

 1. În cazul studenților orfani de ambii părinţi sunt necesare: copiile legalizate după certificatele de deces ale părinților;
 2. În cazul studenților cu părinți(sau întreținător legal) personal didactic aflat în activitate este necesar: adeverință de salariat a părintelui, vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, din care sa reiasă că în anul școlar 2012 – 2013 este cadru didactic în conformitate cu artic. 233 şi 277 din Legea 1/2011;
 3. În cazul studenților care provin de la casele de copii este necesară:adeverință de asistat al casei de copii.
 4. În cazul studenților căsătoriți sunt necesare:
 • copie legalizată de notar după certificatul de căsătorie;
 • adeverinţă de student (pentru studentul/studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat);
 • copie legalizată de notar după certificatul de naștere al copilului (dacă este cazul);

Cazarea este gratuită pentru studenţii cu părinţi cadre didactice în activitate, pentru studenţii orfani de ambii părinţi şi pentru studenţii asistaţi ai caselor de copii.

În urma prezentării documentelor de mai sus, verificarea va fi făcută de către Presedintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de problemele studenţeşti), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu:

 • cererea tip de cazare ce va avea (în colțul din dreapta sus) numărul căminului şi al camerei;

Atenţie: Repartiția primită de la comisia de cazare este valabilă 24 de ore. Studenţii trebuie să meargă la administraţia căminului în aceeaşi zi în care a primit repartiţia.

A doua etapă – în CAMPUS

Trebuie să vă prezentați în campus, la căminul în care tocmai ai fost repartizat de către comisia de cazare a facultății.

În campus, la cămin trebuie să prezentați într-un dosar plic următoarele documente:

*** Pe dosarul plic se va scrie cu majuscule: numele si prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul şi grupa.

 1. cerere tip de cazare primită la pasul I;
 2. două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) – contractele de cazare vor fi oferite de administraţia căminului, mai jos puteţi găsi un model al contractului;
 3. cartoteca de flotant completată – va fi oferită de administraţia căminul, mai jos puteţi găsi un model pentru completare;
 4. două fotografii color tip carte de identitate – una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin; /* NU SE ADMIT COPII XEROX SAU SCANĂRI
 5. carte de identitate (original + 3 copii xerox);
 6. certificat de naștere (original + copie xerox);

Funcţie de cazurile speciale prezentate la punctul I, dosarul plic va conţine şi  actele solicitate funcţie de categorie: 1, 2, 3 sau 4.

Studenții trebuie să aibă banii necesari pentru achitarea tarifului de cazare.

Cazarea este gratuită pentru studenţii cu părinţi cadre didactice în activitate, pentru studenţii orfani de ambii părinţi şi pentru studenţii asistaţi ai caselor de copii.

Studenții soți, soții de la alte universități de stat care obțin loc la schimb de la universitatea respectivă vor achita tarife de cazare la nivelul studenților TUIASI. În caz contrar se va achita tariful de cazare similar cu studenții altor universități necuprinși în protocol.

Conform Hotărârii nr. 844 din 13 august 2008 studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova şi din Ucraina, cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România, beneficiază de cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, iar cheltuielile de cazare se asigură de la bugetul de stat.

Articolele din Legea Educaţiei Naţionale privind acordarea de gratuitate în cămin pentru studenţii copii ai personalului didactic aflat în activitate:

Art. 277. – Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

Art. 233. – (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia.
(2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.