loader image

Masterat / Candidați de etnie romă

Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rromă a fost repartizat un număr de 12 locuri subvenţionate de la buget.

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia rromă şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie rromă făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul de licenţă la care candidează şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înştiinţare a facultăţii cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaţilor de etnie rromă.

Candidatul de etnie rromă prezintă dosarul de înscriere, împreună cu adresa de înştiintare eliberată de Comisia de admitere pe universitate, la Comisia de admitere pe facultate, respectând perioada de înscriere şi metodologia de admitere de la facultatea respectivă.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rromă este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rromă este mai mare ca numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaţilor care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris. Departajarea se face în funcţie de media examenului de finalizare a studiilor de licenţă iar clasificarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universităţii.

Rezultatul admiterii se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăţilor la care s-au înscris candidaţii.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.