loader image

Admiterea la studii de master a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

Cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE se pot înscrie la admitere în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele.

Pentru informaţii privind admiterea, documentele necesare, taxele etc, vă rugăm să contactaţi facultatea.

În plus, candidaţii UE, SEE şi CE vor prezenta la dosarul de înscriere la admitere următoarele documente:

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii de master

Acte necesare

 1. Cerere tipizată
 2. Actul de studii ce urmează a fi supus recunoașterii:
  • în copie şi traducere legalizată sau
  • în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română)
  • conform art. 9(4) din Metodologie:
   • pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea:
   • actele de studii supuse echivalării sau recunoașterii (diplomele originale) trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente;
    • pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru;
   • iar pentru celelalte state actele de studii (diplomele originale) vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
    • diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România;
    • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 3. Foaia matricolă / suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar
  • în copie și traducere legalizată sau
  • în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
 4. Documentul personal de identificare – în copie simplă:
  • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
  • alt act de identitate;
 5. Diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea / recunoașterea:
  • în copie şi traducere legalizată,
  • copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română) sau
  • atestatul de echivalare sau recunoaștere obținut anterior, în copie.
 6. Actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
 7. Alte documente suplimentare, dacă este cazul:
  • Formularul Authorization for verification completat:
  • formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa: http://cnred.edu.ro

Depunerea actelor

Dosarele de recunoaștere / echivalare se depun prin Inspectoratele Școlare Județene, instituții de învățământ superior, Poșta Română sau servicii de curierat

Evaluarea dosarelor

Până la momentul completării nu se soluționează dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiții:

 • să conțină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Dosarele sunt verificate numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

Eliberarea tuturor documentelor emise de CNRED se realizează, la cerere, prin poștă sau servicii de curierat. Orice informație utilă poate fi solicitată prin e-mail sau la numerele de telefon 021.405.56.59 sau 021.405.56.45

Informații suplimentare

Informații prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00 – 12:00.

Adrian Iordache, Șef serviciu
E-mail: adrian.iordache@edu.gov.ro
Telefon: 021 405 62 44
Fax: 021 313 10 13


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.