preloder

Direcţia Economică

Organizarea și funcționarea Direcției Economice

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii contabilitǎţii nr. 82/1991 republicatǎ, Legii finanţelor publice nr.500/2002, O.G. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicatǎ, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern.

Art.2 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, precum şi activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor şi a Deciziei interne pentru delimiterea limitelor de competenţǎ). Direcţia Economică se aflatǎ în directǎ subordonare a Directorului General Administrativ.

Art.3 Direcţia Economică, prin activitatea desfăşurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, de asemenea asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie.

Art.4 Direcţia Economică asigurǎ înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale Universităţii, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

Art.5 Persoanele din cadrul Direcţiei Economice, desemnate cu activitatea de control financiar preventiv propriu, nu pot fi implicate, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea, efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

Art.6 Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Direcţia Economică, colaborează cu toate structurile organizatorice din cadrul Universităţii, respectiv: facultăţi, departamente, servicii, birouri, compartimente, etc.

Capitolul II

Atribuţiile Direcţiei Economice

Art.7 Direcţia Economică reprezintǎ structura organizatoricǎ din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi în care este organizatǎ activitatea financiar-contabilǎ aflatǎ în directǎ subordonare a Directorului General Administrativ.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuţii ale Direcţiei Economice sunt urmǎtoarele:

a) organizeazǎ şi conduce contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

 • toate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi şi obligaţii deţinute cu orice titlu, precum şi efectuarea de operaţiuni economice vor fi înregistrate obligatoriu în contabilitate;   
 • contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţǎ;
 • contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric pe fiecare gestiune în parte;
 • înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie,  sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie, după caz;
 • creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoare nominală;
 • contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică;
 • contabilitatea plăţilor de casă şi a cheltuielior efective, se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
 • contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau destinaţia lor, după caz;
 • asigurǎ respectarea normelor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referǎ;
 • stabilirea rezultatului execuţiei bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.

b) întocmeşte şi transmite situaţiile financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

c) avizează referatele privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind, în final, plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate;

d) contribuie la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al universitǎţii, urmǎrind execuţia BVC pe surse de finanţare;

e) organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

f) organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

g) întocmeşte situaţii privind veniturile şi cheltuielile pe diferite categorii de activităţi ( finanţare de bază, venituri proprii din taxe şi alte venituri,  donaţii şi sponzorizări, cercetare, microproducţie, reparaţii capitale, dotări şi alte investiţii, obiective de investiţii în continuare, burse, transport student, cazare individuală studenţi, venituri ale căminelor-cantinelor, subvenţii cămine-cantine);                               

h) organizeazǎ  activităţi de încasări şi plăţi cu numerar, prin casieria centrală a Serviciului Financiar,  cu respectarea prevederilor “Regulamentului operaţiilor de casă”, aprobat prin Decret nr.209/1976;

i) urmǎreşte decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasǎri interne şi externe sau cheltuieli materiale;

j) efectueazǎ operaţiuni de încasǎri şi plǎţi (prin casierie sau prin virament);

k) verificǎ deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de salariaţii care se deplaseazǎ în interes de serviciu;

l) verificǎ sumele încasate din contracte de sponsorizare şi destinaţia sponsorizǎrii;

m) urmǎreşte încasarea taxelor de studii de la studenţii universităţii;

n) ţinerea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul–jurnal, Registrul– inventar şi Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

o) furnizează în orice moment informaţii analitice sau sintetice pentru orice nivel ierarhic din universitate sau pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

p) întocmeşte situaţia “Raportare financiară lunară conform OMFP 629/2009” pentru toate sursele de finanţare şi fonduri structurale;

q) organizarea controlului intern asupra activităţii financiar-contabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

r) elaboreazǎ şi propune conducǎtorului instituţiei proiecte de norme şi metodologii interne pentru aplicarea legislaţiei în domeniul de activitate;

s) îndeplinirea oricăror alte atribuţii din domeniul de activitate încredinţate de Rectorul Universităţii.

Capitolul III

Structura Organizatorică

Art.8 Începând cu data de 26.04.2012, în cadrul Direcţiei Generale Administrative s-a înfiinţat Direcţia Economică în locul Direcţiei Financiar -Contabile , în baza Deciziei Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi nr. 852 din 26.04.2012, care cuprinde:

 • Serviciul Contabilitate
 • Serviciul Financiar
 • Biroul Programe Externe, Fonduri Structurale şi Şcoli Doctorale
 • Biroul Financiar-Contabil al Direcţiei Servicii Studenţeşti

Art.9 Salariaţii Direcţiei Economice au întocmită fişa postului, din care rezultă sarcinile de serviciu, termene de executare atunci când este cazul, precum şi relaţiile de colaborare/subordonare. Fişa postului reprezintă anexă a contractului individual de muncă. Pentru alte atribuţii stabilite punctual vor fi emise note de serviciu, dispoziţii.

Art.10 Fişele postului vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura atribuţiilor ce trebuie îndeplinite (ex: modificări legislative, apariţii de noi activităţi, reorganizǎri, etc), sau se modifică structura personalului (angajări, concedieri etc).

Art.11 Angajarea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei cu atribuţii de control financiar preventiv propriu se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor O.M.F.P. nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

Art.12 În cadrul Direcţiei Economice există proceduri scrise pentru fiecare activitate și monografii pentru contabilizarea mișcărilor patrimoniale, necesare pentru buna funcţionare a direcției economice.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.