preloder

Serviciul Tehnic

Misiunea Serviciului Tehnic se concretizează în:

  1. Dezvoltarea bazei materiale a Universităţii prin realizarea lucrărilor de investiţii: obiective, refuncţionalizări, modernizări şi diverse amenajări.
  2. Creşterea siguranţei în exploatare a imobilelor cu destinaţie didactică prin executarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi reparaţii capitale.
  3. Întreţinerea curentă a imobilelor pentru buna desfăşurare a procesului didactic.
  4. Asigurarea furnizării utilităţilor: apă rece, energie electrică, energie termică şi gaze naturale la parametrii necesari desfăşurării procesului didactic, cercetării şi altor entităţi de pe platforma didactică beneficiare ale acestora.
  5. Acordarea asistenţei tehnice facultăţilor şi departamentelor la realizarea lucrărilor de modernizare şi amenajare a spaţiilor, având ca sursă de finanţare veniturile proprii prin întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de achiziţii şi urmărirea execuţiei lucrărilor şi derulării contractelor atribuite.
  6. Monitorizarea comportării în timp a imobilelor în vederea stabilirii priorităţilor de intervenţie asupra acestora cu estimarea totodată a necesarului de fonduri din diferitele surse de finanţare.
  7. Activitatea de consultanţă tehnică de specialitate, proiectare şi verificare a caietelor de sarcini în vederea achiziţiei de lucrări şi prestări servicii.
  8. Asigurarea prezenţei specialiştilor în comisiile de evaluare şi atribuire a contractelor de lucrări, prestări servicii şi închirierii unor spaţii temporar disponibile.
  9. Asigurarea cu personal instruit pentru realizarea procedurilor de achiziţii în sistem electronic.
  10. Asigurarea cu personal calificat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

Descarcă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.