loader image

Licență / Proceduri admitere

1. Scop

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi la concursul de admitere pentru anul I, 2021 / 2022.

3. Documente de referinţă

3.1.    Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;

3.2.    Legea nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

3.3.    Legea nr. 1 / 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

3.4.    OUG nr. 133 / 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441 / 2001, cu modificările ulterioare;

3.5.    OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

3.6.    HG nr. 739 / 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021;

3.7. O.U.G. nr. 133 / 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare

3.8.    Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;

3.9.    Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

3.10. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4205 / 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102 / 2016;

3.11. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România;

3.12.    Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2017 – 2018;

3.13. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3900 / A10 / 2046 / C / 129 / 2017 din 16 mai 2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017 – 2018;

3.14. Hotărârea de Guvern nr. 394 / 2020 privind Declanșarea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările ulterioare;

3.15. Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3199 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea  Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102 / 2016.

4. Metodologie

4.1. Criterii generale

Art. 1. (1) Admiterea în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se organizează pentru domeniile şi programele de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, potrivit Hotărârii de Guvern şi a Deciziei Rectorului în vigoare la data desfăşurării admiterii.

(2) În sesiunile iulie și septembrie 2021 admiterea la licenţă se va realiza online, prin concurs de dosare, pentru toate facultăţile. Excepţia o reprezintă Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, care vor organiza examen de admitere.

Art. 2. (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar 2021 / 2022 prin Hotărâre de Guvern, se alocă universităţii prin Ordin al Ministrului de resort. Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de Administraţie, decide repartizarea cifrelor de şcolarizare pe facultăţi, domenii de licenţă şi programe de studii în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cerinţele pieţii forţei de muncă şi cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.

(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat acordă cel puţin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universităţile le redistribuie către ceilalţi candidaţi.

(3) Numărul de locuri cu taxă se stabileşte de Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de Administrație, în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.

(4) Numărul total de locuri şcolarizate pentru fiecare program de studii (locuri finanţate de la buget + locuri cu taxă) poate fi cel mult egal cu capacitatea de şcolarizare stabilită în urma evaluării externe realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăţi şi domenii de studiu.

(2) Metodele de selecţie a candidaţilor pentru facultăţile din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi sunt precizate în Anexa PO.DID.05-A1 şi trebuie avute în vedere de candidaţi în funcţie de opţiunile pe care aceştia le fac.

(3) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a fi admiși, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Candidaţii trebuie să prezinte diploma în original care să ateste distincţia obţinută.

(4) Candidații care au obținut premii și distincții la concursuri si olimpiade nationale, la concursuri organizate de facultățile din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, beneficiază de dreptul de a fi admiși, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, conform cu regulamentele de desfășurare a concursurilor, numai la facultățile respective, conform celor precizate în Anexa PO.DID.05-A2 la prezenta procedură.

Art. 4. Pot candida la admiterea în învăţământul superior în ciclul de studii universitare de licenţă:

(1) cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Recunoaşterea studiilor efectuate de către cetățenii români în afara României se va realiza de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatului de recunoaştere a diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatului dovada depunerii dosarului la CNRED şi diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de liceu, traduse în limba română. Atestatul de recunoaştere a diplomei trebuie adus până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate şi făcută publică pe site-ul universității și al facultății. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatului de recunoaştere a diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatului dovada depunerii dosarului la CNRED şi diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de liceu, traduse în română sau engleză dacă sunt emise în alte limbi decât engleză sau franceză. Actele de studii emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente. Pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada / Oficiul Consular al României din ţara emitentă. Cetăţenii vor depune atestatul de recunoaştere a diplomei până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate şi făcută publică pe site-ul universității și al facultății. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

(3) Cetăţenii statelor terţe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român (în baza unor acorduri bilaterale sau a unor oferte unilaterale), în aceleaşi condiţii de studii prevăzute de prezenta procedură pentru cetăţenii români, pe baza Scrisorii de acceptare la studii eliberată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Cuantumul taxelor de şcolarizare este aprobat de Senatul universităţii, în funcţie de cuantumul minim stabilit prin lege.

(4) La admiterea la studiile universitare de licenţă cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte certificatul de absolvire al anului pregătitor sau un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale (instituțiile de învățămȃnt superior acreditate care organizează an pregătitor). Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară/ instituţie de învăţământ superior din sistemul naţional din România.

Art.5. (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă. Candidatul declarat admis la mai multe universităţi/ facultăţi/ domenii/ programe de studii este obligat să opteze, în termenul stabilit prin prezenta procedură, prin depunerea diplomei / adeverinţei de bacalaureat în original, pentru domeniul/ programul de studii la care doreşte să fie finanţat de la buget, la o singură instituţie de învăţământ superior şi/ sau facultate.

(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Art. 6. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art. 7. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, absolvenţi sau studenţi ai unor instituţii de învăţământ superior particular sau de stat acreditate sau autorizate, pot beneficia, în baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Asupra acesteia hotărăşte Biroul Consiliului Facultăţii la care studentul este declarat admis, pe baza actelor justificative prezentate de către student. De asemenea, Biroul Consiliului Facultăţii decide asupra eventualelor examene de diferenţă şi asupra înmatriculării, după caz, în anul de studii corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate. În cazul în care înmatricularea se va aplica pentru anul II de studii, în regim cu taxă, Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba plata de către student doar a taxelor de susţinere a examenelor de diferenţă, nenormate.

Art. 8. Candidaţii admişi la a doua specializare în învăţământul superior de stat pot urma studiile astfel:

 1. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
 2. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat.

Art. 9. Candidaţii care au mai urmat cursurile unui alt program de studiu de licență (fără să fi absolvit un program de studii) şi care au beneficiat de finanţare de la buget pe parcursul studiilor pot fi admiși pe locuri de la buget pentru o durată care să completeze perioada legală pentru care pot primi finanţare de la buget. Candidaţii au obligaţia să declare la înscriere perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat (în cererea de înscriere) şi să depună documente doveditoare în acest sens.

Art. 10. (1) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă, prin concurs de admitere.

(2) Admiterea la continuare de studii se face în perioadele aprobate pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi după aceeaşi metodă de selecţie, conform Anexei 1 la prezenta procedură.

4.2. Organizarea şi desfăşurarea admiterii

Art. 11. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii se constituie următoarele comisii: Comisia de admitere pe universitate, comisii de admitere pe facultăţi şi o Comisie de contestație, numite prin Decizie a Rectorului universităţii.

Art. 12. Sediul Comisiei de admitere pe universitate se stabileşte la Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității, str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, etaj 1, cam. B106.

Art.13. (1) Admiterea se organizează prin intermediul unei platforme informatice la nivel de universitate, prin depunerea unui singur dosar. În plata unei taxe de admitere se acordă dreptul de a se completa o fișă de înscriere în care pot fi incluse domeniile de studii de la maximum trei facultăți. Candidatul va preciza ordinea opțiunilor pentru domeniile aferente celor trei facultăți. Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere. În cazul în care candidatul dorește să-și exprime opțiuni la mai mult de trei facultăți pe fișa de înscriere, atunci acesta va plăti o taxă suplimentară. În cadrul fiecărei facultăți, candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu de studii.

(2) Media de admitere se stabileşte conform Anexei PO.DID.05-A1 la prezenta procedură.

(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine, obligatoriu, o probă de competenţă lingvistică eliminatorie notată cu admis/ respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competenţă lingvistică cu un certificat de competenţă lingvistică prezentat de candidat şi recunoscut de Catedra de Limbi străine a universităţii.

Art. 14. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni, iulie şi septembrie, după calendarul aprobat de Consiliul de Administrație și publicat pe site-ul universității și al facultăților.

Art.15. Candidaţii admişi la mai multe universităţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile programului de studii universitare de licenţă din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original, până la data stabilită de facultate. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la bugetla facultatea respectivă şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Art. 16. Comisiile de admitere pe universitate/ facultăţi vor asigura afişarea în mod vizibil pentru candidaţi a tuturor documentelor de interes cu privire la admitere, inclusiv pe site-ul universităţii / facultăţii.

Art. 17. Atribuţiile comisiilor de admitere sunt:

 1. Comisia de admitere pe universitate:
 2. coordonează activitatea comisiilor de admitere pe facultăţi;
 3. asigură informarea şi acordă asistenţă comisiilor de admitere pe facultăţi;
 4. administrează platforma şi site-ul de admitere;  
 5. gestionează rezultatele concursului de admitere şi repartizarea candidaţilor admişi pe facultăţi şi domenii de studii;
 6. asigură redistribuirea candidaţilor şi actualizarea rezultatelor concursului de admitere, ori de câte ori se produce o modificare a repartizării candidaţilor;
 7. publică date legate de admitere;
 8. asigura o legătură directă şi permanentă între platforma de admitere şi comisiile de admitere din facultăţi.
 9. Comisiile de admitere pe facultăţi:
 10. asigură spaţiul optim pentru înscrierea candidaţilor, inclusiv accesul candidaților cu handicap la ȋn aceste spații;
 11. preiau şi verifică dosarele de înscriere;
 12. introduc datele din dosare în aplicaţia pentru admitere;
 13. transmit datele privind retragerea dosarelor;
 14. afișează rezultatele examenului la avizierul și pe site-ul facultății;
 15. completează Registrul de ȋnscriere a candidaților
 16. Comisia de soluționare a contestațiilor:
 17. rezolvă contestațiile;

Contestaţiile se depun la Comisia de admitere pe facultate, la facultatea unde candidatul a depus dosarul.

Art. 18. La finalizarea admiterii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, preşedintele comisiei de admitere pe facultate întocmeşte un Proces – verbal de desfăşurare a admiterii, înregistrat la decanatul facultăţii, pe care îl transmite la Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității împreună cu listele de admitere (în forma în care ele au fost afişate la sfârşitul sesiunii de admitere finale) și cu listele de ȋnmatriculare, ȋn ordine alfabetică, pe domenii de studii sau programe de studii (pentru programele ȋn limba engleză).

Procesul verbal va cuprinde informații despre: ȋntreaga organizare a admiterii, nr. de ȋnscriși, numărul de candidați scutiti de taxă, eventuale situații deosebite, afișarea rezultatelor și eventualele contestații etc. precum și eventuale propuneri de ȋmbunătățire a procedurii de admitere.

4.3. Înscrierea candidaţilor

Art.19. (1)Candidaţii se vor înscrie cu un singur dosar de înscriere pe platforma informatică a universității.

(2) În cazuri deosebite, când din motive ȋntemeiate candidatul nu se poate ȋnscrie online, ȋnscrierea candidaţilor se poate face cu programare prealabilǎ, personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului sau de o altă persoană pe bază de procură, şi constă în înscrierea pe platforma universitǎţii, cu ajutorul comisiei de admitere. Înscrierea candidaţilor se face la fiecare facultate, în locurile amenajate special în acest scop.

(3) Repartiția dosarelor de înscriere către facultăți, în vederea verificării acestora, se va realiza către facultățile care sunt menționate ca prime opțiuni ale candidaților.

Art. 20. (1) Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2021, ȋnscrierea candidaților se va face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/ transmiterea actelor ȋn original.

(2) Dosarul de înscriere va conţine:

– cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;

 • certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 •  cartea de identitate, în copie conform cu originalul;
 • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

(3) La completarea cererii de înscriere pentru o anumită facultate (Formularul PO.DID.05-F1) candidatul va marca, în coloana „Opţiunea” preferinţele sale pentru un anumit domeniu şi formă de finanţare: pentru domeniul care reprezintă prima preferinţă va înscrie numărul 1, pentru următorul 2 ş.a.m.d. Dacă există un domeniu/ formă de finanţare pentru care candidatul nu vrea să facă opţiune, atunci va marca poziţia respectivă cu o linie (toate poziţiile din coloana „Opţiunea” trebuie să fie înscrise, fie cu numărul care reprezintă preferinţa, sau cu o linie).

(4) Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii vor completa, la facultatea unde depun dosarul, o cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F2) la care anexează actele stipulate la art.4 (2), cu menţiunile:

 • pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, diploma echivalentă cu diploma de bacalaureat este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în condiţiile art.4 (2) din prezenta procedură;
 • este obligatorie – acolo unde programul de studiu se desfăşoară în limba română – prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile art.4 (4) din prezenta procedură, în copie legalizată.

(5)      Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor din statele terţe Uniunii Europene se face la Rectorat, prin depunerea dosarului, până la data de 15 august 2021, cuprinzând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (formularul PO.DID.05- F3);
 • actul de studii – copie şi traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
 • foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
 • certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli psihice, contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dovada achitării taxei de înscriere de 80 euro.

          Dosarele candidaţilor care vor primi avizul facultăţilor şi vor promova concursul de admitere vor fi transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii.

Art. 21. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2021 sau în sesiunea august – septembrie 2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu.

Art. 22. Prin excepţie, în baza acordului scris al candidatului, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale candidaţilor, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

Art. 23. (1) Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot prezenta la înscriere, în locul atestatului de recunoaştere a studiilor, o adeverinţă de recunoaştere a studiilor eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) În vederea eliberării adeverinţei de recunoaştere a studiilor, candidaţii vor completa un dosar separat cuprinzând următoarele acte:

 • cerere tip pentru recunoaşterea studiilor efectuate, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă;
 • diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de liceu (copii legalizate);
 • documentul personal de identificare – în copie: paşaport (copie după pag. 1, 2, 3, 4) sau alt act de identitate care dovedeşte calitatea de cetăţean al unui stat membru UE, SEE sau CE;

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română sau în engleză, în original. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Consulatul României din ţara emitentă.

Dosarul va fi depus la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti.  Dosarul poate fi depus şi la Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere – sesiunea iulie, în vederea transmiterii lor la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Dosarele candidaţilor care solicită înscrierea la studii universitare de licenţă în specializarea Arhitectură vor fi depuse direct la Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere – sesiunea iulie, în vederea transmiterii lor la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Adeverinţele de recunoaştere a studiilor emise de către CNRED vor fi transmise universităţii prin poştă, sau se eliberează la sediul CNRED titularului sau unei persoane împuternicite.

Art. 24. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absenţa diverselor medii solicitate), nu pot fi înscrişi la facultăţile care iau în considerare aceste repere.

Art. 25. (1) În cererea de înscriere pentru fiecare facultate candidaţii vor menţiona, în ordinea preferinţelor, opţiunile lor privind domeniul, forma de învăţământ (cu frecvenţă), tipul subvenţiei (de la buget sau cu taxă), limba în care doresc susţinerea probelor de concurs, disciplinele de concurs (după caz).

(2) Odată făcută înscrierea, opţiunile nu se mai pot schimba decât prin retragerea dosarului, fără returnarea taxei de înscriere, şi depunerea unui nou dosar (reînscriere), în condiţiile prevăzute în această procedură.

Art. 26. Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.

Art.27. (1) La înscriere, candidaţilor li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de Administraţie, care va include şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunţată, prin afişare, odată cu programul de înscriere.

(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2). Aceste scutiri se aplică numai la facultățile care reprezintă prima opțiune a candidatului care beneficiază de respectiva reducere;

(3) Scutirile de taxă se aplică o singură dată, pentru o singură taxă de înscriere la o sesiune de admitere;

(4) Pentru situaţii speciale, Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere;

Art. 28. (1) Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, care au absolvit liceul în România/Rep.Moldova, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

(2) Candidaţii vor completa fişele de înscriere cu opţiunile privind domeniile/ programele de studiu la care candidează şi vor depune/transmite dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate, la Rectorat.

(3) Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova vor avea media de admitere calculată în același mod ca și pentru cetățenii români și UE. Clasificarea acestor candidaţi se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor repartizate fiecărui domeniu de studii universitare de licență, în condițiile prezentei proceduri. Candidaţii la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” vor susţine examen.

Art. 29. (1) Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rromă se repartizează, prin Ordin al Ministrului de resort, un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

(2) Candidaţii vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia rromă şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie rromă făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

(3) Candidaţii vor completa fişa de înscriere, pentru facultatea la care optează, cu opţiunile privind facultatea şi domeniile de licenţă şi vor depune/ transmite dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înştiinţare a facultăţii cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaţilor de etnie rroma.

(4) În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rroma este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

(5) În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rromă este mai mare ca numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaţilor care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

(6) Rezultatul admiterii pentru candidaţii de etnie rromă se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăţilor la care s-au înscris candidaţii.

Art. 30. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele cuprinse în fișele de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1).

4.4. Rezultatele finale ale concursului de admitere

Art.31. (1) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi scoate la concurs locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri de studiu cu taxă, în condiţiile art. 2 al prezentului regulament.

(2) Cuantumul taxei de studiu, stabilită în funcţie de costurile specifice şcolarizării, se aprobă de Senatul universităţii şi se anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii.

(3) Statutul de student fără taxă se păstrează, potrivit legii, pentru o durată de şcolarizare egală cu durata normală a studiilor la specializarea respectivă, corelat cu art. 9 din prezenta procedură.

(4) Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de Senatul universitar. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va face la începutul fiecărui an universitar evaluarea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă, în ordinea descrescătoare a clasificării lor şi în limita numărului de locuri vacante.

Art. 32. (1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aferent domeniilor de studii pe facultăți, pentru care se organizează concursul (locuri de la buget şi locuri cu taxă). Departajarea candidaţilor care au obţinut medii de admitere egale se face ţinând seama de criteriile conform Anexei PO.DID.05-A1.

(2) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

(3) Calendarul admiterii cuprinde date pentru afișarea rezultatelor preliminare, a rezultatelor intermediare și a rezultatelor finale. De asemenea, calendarul cuprinde două etape de confirmare și una de completare a locurilor în urma eventualelor retrageri de după etapele de confirmare.

(4) Rezultatul concursului de admitere se stabileşte printr-un proces iterativ în funcţie de opţiunile exprimate de candidaţi. Atât pentru o opțiune la care candidatul nu confirmă locul ocupat prin concurs, cât şi pentru opțiunile inferioare (la care, de asemenea, ar fi putut fi admis), candidatul este eliminat din procesul de admitere.

(5) Candidații care nu au fost declarați admiși la una sau la mai multe facultăți pentru care au optat vor fi menținuți în listele de admitere, aceștia putând fi admiși ulterior în urma retragerii altor candidați.

(6) Candidații declarați admiși la o facultate la afișarea rezultatelor de la ultimul termen de confirmare prevăzut în calendarul de admitere al unei sesiuni, vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a confirma locul obținut, în aceleași condiții ca în etapele anterioare de confirmare.

La expirarea acestui termen toți candidații declarați admiși și care au confirmat pentru o facultate vor fi eliminați (retraşi) din listele tuturor celorlalte facultăți (din acel moment rămân în listele facultăților doar candidații care nu au fost admiși la nici o facultate din universitate în sesiunea curentă).

(7) Locurile eliberate în urma unor eventuale retrageri după afișarea rezultatelor finale pot fi ocupate prin glisare în cadrul fiecărei facultăți. Glisarea se va face în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor în cadrul facultății, iar candidații declarați admiși în această etapă trebuie să confirme locul în termen de 48 de ore. În momentul confirmării locului ocupat la o facultate, candidatul va fi retras din listele celorlalte facultăți.

Art. 33. Rezultatele admiterii, verificate şi validate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, la fiecare facultate, precum şi pe site-ul universităţii, specificându-se ora şi data afişării.

4.5. Rezolvarea contestaţiilor

Art. 34. (1) Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.

(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau artistice.

(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(4) Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

5.  Dispoziţii finale

Art. 35. (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în baza rezultatelor concursului de admitere în anul I de studii pentru anul universitar 2021/ 2022 începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universităţii.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol al facultăţii şi în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioada de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

6. ResponsabilităţI

6.1. Senatul universităţii

 • aprobă procedura.

6.2. Rectorul universităţii

 • impune aplicarea procedurii;
 • alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.

6.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 • verifică şi avizează procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
 • gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
 • auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii;
 • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.

6.4. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii

 • elaborează, modifică, retrage procedura;
 • aplică procedura;
 • monitorizează aplicarea procedurii.

6.5. Decanii facultăţilor

 • aplică şi respectă procedura;
 • difuzează procedura în cadrul facultăţii;
 • organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.

7. Înregistrări

 1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor
 2. Lista de difuzare
 3. Deciziile Rectorului privind numirea comisiilor de admitere
 4. Listele candidaţilor înscrişi la concursul de admitere
 5. Subiectele de concurs; grilele de corectură
 6. Lucrările candidaţilor (probe scrise, teste grilă etc.)
 7. Listele rezultatelor concursului de admitere
 8. Listele candidaţilor declaraţi admişi
 9. Listele candidaţilor declaraţi respinşi
 10. Statistica concursului de admitere
 11. Deciziile Rectorului privind înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

8. Anexe şi formulare

TUIASI.POB.09-A1   Perioadele de desfăşurare a admiterii şi metoda de selecţie

TUIASI.POB.09-A2   Condiţii speciale de admitere

TUIASI.POB.09-F1   Cerere de înscriere la concursul de admitere

TUIASI.POB.09-F2   Cerere de înscriere la concursul de admitere aplicabilă candidaţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

TUIASI.POB.09-F3   Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba engleză

TUIASI.POB.09-F4   Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba franceză


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.