loader image

Masterat / Proceduri admitere

1. Scop

Scopul prezentei proceduri este de:

 • a stabili metodologia şi responsabilităţile privind metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat;
 • a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
 • de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
 • -de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru sesiunea de admitere în ciclul de studii universitare de masterat 2021. Procedura este o procedură operaţională pentru proces de bază, care se aplică în activitatea tuturor compartimentelor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

2.1. Date de intrare

 • cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului universităţii etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
 • procesele care se desfăşoară în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
 • resurse financiare alocate.

2.2.   Date de ieşire

– concurs de admitere organizat şi desfăşurat.

2.3. Indicator de performanţă: Număr de candidaţi declaraţi admişi / număr total de candidaţi înscrişi la concurs.

3. Documente de referință

3.1. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

3.2. Legea nr.1/ 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

3.3. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

3.4. O.U.G. nr. 133/ 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

3.5. Hotărârea de Guvern nr. 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021;

3.6. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102 /2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018,m odificat cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3062 / 2018;

3.7. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

3.8. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4205/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016ș

3.9. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România;

3.10. Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat acreditat din România;

3.11. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018;

3.12. Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 privind Declanșarea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările ulterioare.

4. Metodologie

4.1. Criterii generale

Art. 1 (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pentru programele de studii acreditate prin Ordinul Ministrului de resort aflat în vigoare la data desfăşurării admiterii.

(2) În sesiunile iulie și septembrie 2021 admiterea la masterat se va realiza online, indiferent de probele de concurs prevăzute.

Art. 2 (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărâre de Guvern, se alocă universităţii prin Ordinul Ministrului de resort. Senatul universităţii decide repartizarea cifrelor de şcolarizare pe facultăţi şi programe de studii universitare de masterat, în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu cerinţele pieţii forţei de muncă şi cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională. Este exclusă depăşirea cifrelor de şcolarizare repartizate universităţii.

(2) Numărul de locuri cu taxă pentru studiile universitare de masterat se stabileşte de Senatul universităţii, în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Este exclusă depăşirea cifrelor de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat repartizate universităţii. Numărul total de locuri şcolarizate pentru fiecare program de studii (locuri finanţate de la buget + locuri cu taxă) poate fi cel mult egal cu capacitatea de şcolarizare stabilită în urma evaluării externe realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată, pentru un singur program de studii universitare de masterat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe programe de studii pe locurile fără taxă este obligat să opteze, în termenul stabilit prin prezenta procedură, pentru programul de studii la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior şi la o singură facultate.

Art. 4. Candidaţii care au absolvit, în regim bugetat, un program unitar de studii universitare de licenţă şi masterat, cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani (respectiv 300-360 ECTS), la învăţământul cu frecvenţă, următoarele specializări: Medicină,  Medicină dentară, Farmacie, Medicină Veterinară, Arhitectură, Arhitectură de interior, Design de produs, pot urma un program de studii universitare de master numai cu taxă de şcolarizare.

Art. 5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

4.2. Organizarea și desfășurarea admiterii

Art. 6. Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Art. 7. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida cetăţenii români:

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţi cu diplomă ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatelor de recunoaştere a  diplomei de licenţă şi a diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatelor dovada depunerii dosarului la CNRED şi diploma de licenţă şi/sau de bacalaureat şi foile matricole aferente anilor de studii, traduse în română sau engleză dacă sunt emise în alte limbi decât engleză sau franceză. Actele de studii emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente. Pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Oficiul Consular al României din ţara emitentă. Cetăţenii vor depune atestatele de recunoaştere a diplomelor până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

(3) Cetăţenii statelor terţe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român (în baza unor acorduri bilaterare sau a unor oferte unilaterare), în aceleaşi condiţii de studii prevăzute de prezenta procedură pentru cetăţenii români, pe baza Scrisorii de acceptare la studii eliberată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Cuantumul taxelor de şcolarizare este aprobat de Senatul universităţii, în funcţie de cuantumul minim stabilit prin lege.

(4) La admiterea la studiile universitare de masterat cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte certificatul de absolvire al anului pregătitor sau un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează an pregătitor). Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior din sistemul naţional din România.

Art. 8 (1) Comisia de admitere pe universitate şi Comisiile de admitere pe facultăţi, numite prin decizia Rectorului universităţii conform procedurii PO.DID.06, vor asigura şi organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat.

(2) Atribuţiile comisiilor de admitere sunt:

A. Comisia de admitere pe universitate:

 • asigură informarea şi acordă asistenţă comisiilor de admitere pe facultăţi;
 • verifică rezultatele concursului de admitere şi repartizarea candidaţilor admişi pe domenii şi programe de studii;
 • validează rezultatele concursului de admitere.

B. Comisiile de admitere pe facultăţi:

 • stabilesc rezultatele concursului pe baza formulei de calcul a mediei de admitere şi le prezintă comisiei de admitere pe universitate, spre verificare;
 • rezolvă contestaţiile.

(3) La finalizarea admiterii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, preşedintele comisiei de admitere pe facultate întocmeşte un Proces – verbal de desfăşurare a admiterii, înregistrat la decanatul facultăţii, pe care îl transmite la Prorectoratul Didactic împreună cu listele de admitere (în forma în care ele au fost afişate la sfârşitul sesiunii de admitere finale) și cu listele de ȋnmatriculare, ȋn ordine alfabetică, pe domenii de studii sau programe de studii (pentru programele ȋn limba engleză).

Procesul verbal va cuprinde informații despre: ȋntreaga organizare a admiterii, nr. de ȋnscriși, numărul de candidați scutiti de taxă, eventuale situații deosebite, afișarea rezultatelor și eventualele contestații etc.

Acolo unde au fost examene scrise sau de aptitudini se va prezenta succint desfășurarea acestora și subiectele cu baremul de corectare.

Art. 9. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se poate organiza în două sesiuni, iulie şi septembrie, după calendarul aprobat pentru fiecare facultate.

Art. 10. Concursul de admitere se va desfășura online.

Art. 11. (1) Desfăşurarea examenului de admitere se efectuează conform metodei de selecţie aprobată pentru fiecare facultate, conform Anexei PO.DID.06-A1.

(2) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6,00 şi se calculează ca medie aritmetică sau ponderată, cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele de concurs nu pot fi mai mici decât 5,00.

(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine, obligatoriu, o probă de competenţă lingvistică eliminatorie notată cu admis/ respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competenţă lingvistică cu un certificat de competenţă lingvistică prezentat de candidat şi recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art. 12. (1) Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere Înscrierea candidaţilor se face la fiecare facultate, în locurile amenajate special în acest scop.

(2) În sesiunile iulie și septembrie 2021 ȋnscrierea se va realiza online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

(3) La înscriere, candidaţilor li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universităţii, care va include şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunţată, prin afişare, o dată cu programul de înscriere. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studiu din aceeaşi facultate, se percepe o singură taxă de înscriere.

Art. 13. (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (Formularul PO.DID.06-F1), la care anexează:

 • diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă, ambele în original sau în copie „conform cu originalul”;
 • certificat de naştere, în copie „conform cu originalul”;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie „conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • cartea de identitate, în copie „conform cu originalul”;
 • adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii vor completa, la facultatea vizată, o cerere de înscriere (Formularul PO.DID.06-F2), la care anexează actele stipulate la art.13 (1), cu menţiunile:

 • pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, diploma echivalentă cu diploma de bacalaureat este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în condiţiile art.6 (2) din prezenta procedură;
 • pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, diploma echivalentă cu diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în condiţiile art.6 (2) din prezenta procedură;
 • este obligatorie prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile art.6 (4) din prezenta procedură – acolo unde programul de studiu se desfăşoară în limba română, în copie legalizată.

(3) Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor din statele terţe Uniunii Europene se face la Rectorat, prin depunerea dosarului, până la data 15 august, cuprinzând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (formularul Po.DID.06- F3);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie şi traducere legalizată;
 • actul de studii – copie şi traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);
 • foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
 • certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli psihice, contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dovada achitării taxei de înscriere de 80 euro.

Dosarele candidaţilor care vor primi avizul facultăţilor şi vor promova concursul de admitere vor fi transmise la Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii.

Art. 14. (1) Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit studii universitare de licenţă, acreditate, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

(2) Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul/ programul de studiu la care candidează (formularul PO.DID.06-F1) şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia centrală de admitere, Rectorat.

Art. 15. Candidaţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în sesiunea iulie 2021 sau în sesiunea septembrie 2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare.

Art. 16. (1) Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot prezenta la înscriere, în locul atestatului de recunoaştere a studiilor, o adeverinţă de recunoaştere a studiilor eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(2) În vederea eliberării adeverinţei de recunoaştere a studiilor, candidaţii vor completa un dosar separat cuprinzând următoarele acte:

 • cerere tip pentru recunoaşterea studiilor efectuate, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă;
 • diploma de licenţă şi/sau diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de studii (copii legalizate) ;
 • documentul personal de identificare – în copie: paşaport (copie după pag. 1, 2, 3, 4) sau alt act de identitate care dovedeşte calitatea de cetăţean al unui stat membru UE, SEE sau CE;

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română sau engleză, în original. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Consulatul României din ţara emitentă.

Dosarul va fi depus la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti.  Dosarul poate fi depus şi la Prorectoratul Strategii Universitare, cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere- sesiunea iulie, în vederea transmiterii lor la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Adeverinţele de recunoaştere a studiilor emise de către CNRED vor fi transmise universităţii prin poştă, sau se eliberează la sediul CNRED titularului sau unei persoane împuternicite.

Art. 17. (1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe programe de studiu, dosarul cu actele în original se depune/transmite la prima opţiune.

(2) La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Art. 18. În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona opţiunile lor, tipul finanţării (de la buget sau cu taxă), domeniul şi programul de studiu.

Art. 19. Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţii sunt convocaţi de urgenţă la comisie pentru clarificări.

4.3. Rezultatele finale ale concursului de admitere

Art. 20. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, specificându-se ora şi data afişării.

Art. 21. (1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

(2) Departajarea candidaţilor care au obţinut medii de admitere egale se face ţinând seama de criterii care vor fi anunţate de fiecare facultate cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii.

Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Nu se admit contestaţii la probele orale sau de aptitudini artistice. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

Contestaţiile sunt rezolvate la nivelul Comisiei de contestaţie. Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia Comisiei de contestaţie este definitivă.

Art. 22. (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în ciclul de studii universitare de masterat în baza rezultatului concursului, pentru anul universitar 2021/ 2022, începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universităţii.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol al facultăţii şi în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioada de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

5. Dispoziții finale

Cazarea şi atribuirea burselor ori a ajutoarelor materiale se fac potrivit reglementărilor legale în vigoare.

6. Responsabilități

6.1. Senatul universităţii

 • aprobă procedura.

6.2. Rectorul universităţii

 • impune aplicarea procedurii;
 • alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.

6.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 • verifică şi avizează procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
 • gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
 • auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii;
 • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.

6.4. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii

 • respectă procedura;
 • elaborează, modifică, retrage procedura.
 • monitorizează aplicarea procedurii.

6.5. Decanii facultăţilor

 • aplică şi respectă procedura;
 • difuzează procedura în cadrul facultăţii;
 • organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.

7. Înregistrări

 1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor
 2. Lista de difuzare
 3. Deciziile Rectorului privind numirea comisiilor de admitere
 4. Listele candidaţilor înscrişi la concursul de admitere
 5. Subiectele de concurs; grilele de corectură
 6. Lucrările candidaţilor (probe scrise, teste-grilă etc.)
 7. Listele rezultatelor concursului de admitere
 8. Listele candidaţilor declaraţi admişi
 9. Listele candidaţilor declaraţi respinşi
 10. Statistica concursului de admitere
 11. Deciziile Rectorului privind înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

8. Anexe

PO.DID.06-A1 – Metoda de selecţie pentru studiile universitare de masterat

9. Formulare

PO.DID.06-F1 – Cerere de înscriere la concursul de admitere

PO.DID.06-F2 – Cerere de înscriere la concursul de admitere aplicabilă candidaţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

PO.DID.06-F3 – Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba engleză


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.